Kaj nam prinaša nov proračun?

Bine Kordež

Letošnji državni proračun bo imel sicer nižji presežek kot so znašali rekordni lanski rezultati, a še vedno solidnih 150 mio evrov (takšna je okvirna ocena ministrstva za finance, ki jo potrjujejo tudi dosedanja gibanja). Lanskih 537 mio evrov presežka je bil tudi rezultat enkratnih dividend NLB (270 mio evrov) ter menda tudi zadržanih izplačil iz EU iz leta poprej. Teh dodatnih virov letos ni in pod črto bi naj brez tega letos torej v proračunu ostala približno podobna številka kot lani.

Seveda pa primerljiv končni rezultat ne pomeni nujno, da je tudi struktura prihodkov in odhodkov podobna. V tekočih gibanjih prihaja namreč do kar pomembnih sprememb, ki jih je zanimivo pogledati. V priloženi tabeli in komentarju je navedeno nekaj večjih odstopanj letošnjega leta od dogajanj v 2018, dodatno pa je še prikaz, kakšne spremembe prinaša rebalans proračuna za naslednje leto. V 2020 naj bi bil proračunski presežek zopet višji in zanima me, od kje ti dodatni viri ali učinki varčevalnih ukrepov.

Analize proračuna so v medijih (pa tudi v parlamentarni razpravi) praviloma na nivoju posameznih ministrstev, nas pa bolj zanimajo vsebinske spremembe po vrstah prihodkov in odhodkov. Ker je večina postavk seveda višjih, je smiselno izračunati, kje prihaja do večje rasti (ali padca) glede na pričakovano rast BDP. Torej, kje in za koliko je rast posameznega prihodka ali odhodka višja od 5,5-odstotne nominalne rasti BDP, kolikor naj bi se po napovedih UMAR-ja slovenski BDP povečal letos in tudi naslednje leto. Poudarjam nominalne rasti, ker tudi gibanja v proračunu spremljamo z nominalnimi številkami (pri gibanju BDP se sicer običajno navaja realna rast, torej po izločitvi učinka rasti cen).

V tabeli je najprej naveden presežek državnega proračunu za lani, ocena za letos ter predlog proračuna 2020, kot je predviden za sprejemanje v državnem zboru. Po teh podatkih bo letošnji presežek za 411 mio evrov nižji od lanskega, naslednje leto pa naj bi bil ponovno 314 mio evrov višji.

Proračun krojijo predvsem sredstva Evropske Unije v povezavi z investicijskimi izdatki države (kadar je sredstev iz EU več, so višje tudi investicije, zaradi česar je smiselno gledati skupne učinke). Letos bo ta segment na proračun vplival negativno, saj bo kljub nižjim prilivom iz EU, naložb vseeno več in to bo znižalo presežek kar za 300 mio evrov. Naslednje leto pa naj bi ob približno istih investicijah uspelo iz EU pridobiti neto kar za 259 mio evrov več in to naj bi predstavljajo pretežni del povečanja presežka v 2020.

No, načrti so lepi – a tudi v letošnjem letu so načrtovali takšen priliv iz EU, vendar bo realizacija več kot za 200 mio evrov nižja od sprejetega proračuna (letošnji rezultat je torej “rešil” predvsem večji priliv iz naslova davka na dobiček ter nižje subvencije podjetjem). Ker se približuje zaključek aktualne finančne perspektive proračuna EU, denimo da bo prihodnje leto črpanje EU sredstev res bolj uspešno.

Pri tem imajo zanimiva gibanja tudi naša vplačila v proračun EU. Če bomo tudi zadnje tri mesece nakazovali po 41 mio evrov mesečno kot od julija naprej, potem bo letošnje vplačilo za več kot četrtino višje od prispevka v 2018. Ker je ta prispevek odvisen od BDP in pobranih davkov v državi, so takšna gibanja precej nelogična. Mogoče gre za kakšne poračune za nazaj, a teh dodatnih 110 mio evrov odliva ima seveda močan vpliv na proračun in kakšno dodatno pojasnilo bi bilo vsekakor dobrodošlo. Vemo, kakšno razpravo odpre npr. povečanje izdatkov za pokojnine za 30 mio evrov, teh za 110 mio evrov več nakazil v EU pa sploh nihče ne omeni.

Proračun_2019

Večji negativni vpliv ima seveda tudi izpad dividend od prodane NLB in Abanke. Da smo jih prodali po nižji ceni, kot bi zanju lahko v normalnih razmerah iztržili, vemo. Ob tem pa smo izgubili še redne prilive v proračun. Dividende se pač redno stekajo v proračunske prihodke, kupnina pa je šla neposredno samo za odplačilo dolga. Ali pa še to ne, glede na to kakšne likvidnostne rezerve ima proračun v bankah. Na žalost smo pri odločanju o prodaji bank preveč zanemarili tudi te učinke, ki bi lahko dolgoročno izboljševali sliko naših javnih financ.

Po izločitvi teh dveh ključnih učinkov, pa se bo proračunski presežek tako letos, kot po predlogu proračuna tudi drugo leto, povečal za blizu 200 mio evrov letno. Na to izboljšanje pa vplivajo tako nekateri pozitivni učinki, nekatere proračunske postavke pa bodo tudi slabše. V tabeli so navedeni ene in druge in poglejmo jih nekoliko podrobneje.

Letos naj bi bilo povečanj (nad stopnjo rasti BDP) kar za 500 mio evrov (drugo leto 460) in sicer:

 • davek iz dobička bo letos prispeval dodatno kar 111 mio evrov, predvsem zaradi rasti dobičkov podjetij ter tudi predlanskega dviga davčne stopnje; le-te imajo učinek s precejšnjim zamikom (zaradi plačevanja akontacij) in tudi predvidena sprememba v naslednjem letu se bo v večji meri odrazila šele v kasnejših letih,
 • v letošnjem letu rastejo plače z več kot 4-odstotno stopnjo in ob tri odstotke več zaposlenih je prispevkov in davkov na plače kar za 7,5 % več,
  • ker so izdatki za pokojnine porasli za manj kot 4 % (0,5 % več upokojencev, 3 % višje pokojnine), je to ponovno izboljšalo položaj ZPIZ-a oz. znižalo potrebe po prispevku proračuna v ZPIZ,
  • kljub stalnim očitkom o “bombončkih” upokojencem, bo imel proračun tudi letos iz tega naslova okoli 120 mio evrov realno boljši rezultat (manj odlivov) – samo za primerjavo: naslednje leto naj bi proračun v upokojensko blagajno prispeval kar 600 mio evrov manj kot pred petimi leti, za pokojnine pa bomo namenili najmanjši delež BDP v času samostojne Slovenije!),
  • nekoliko presenečajo načrti ministrstva za drugo leto, ker ne predvidevajo nadaljnjega zniževanja prispevka za ZPIZ, kljub previdnosti pri rasti pokojnin in še vedno pričakovani rasti plač in zaposlovanja (tu bi znali biti rezultati boljši),
  • iz istega razloga (večje izplačilo mase plač od rasti BDP), bi bil višji tudi priliv iz dohodnine – uvedene davčne “odpustke” pa zajemam med zmanjšanje presežka,
 • pozitivne učinke na proračun ima tudi nadaljnje zmanjševanje plačila obresti. Zniževanje stroškov za obresti se bo še nadaljevalo, ker postopno odplačujemo posojila (obveznice) po višjih obrestnih merah in najemamo nove z minimalnimi obrestmi,
 • znižujejo pa se tudi izdatki za “posebne namene” oz. rezerve.

A poleg pozitivnih učinkov na javne finance, beležimo v letošnjem letu ter tudi v načrtu za drugo leto na določenih postavkah za okoli 300 mio evrov realnega povečanja odhodkov (ali znižanja prihodkov) in sicer:

 • preko 100 mio evrov je izpada je zaradi znižanja trošarine na goriva maja lansko leto za okoli 7 %, kar je znižalo obseg pobranih trošarin lani pa tudi letos glede na lani,
  • preseneča, da ministrstvo tudi za naslednje leto predvideva nadaljnje zniževanje prilivov iz trošarin (ponovno znižanje zneska trošarine?), medtem ko se zbran DDV giblje približno na nivoju rasti BDP (potrošnje),
 • na drugi strani pa za naslednje leto načrtujejo relativno nizek učinek davčnih sprememb pri dohodnini,
  • letošnji izpad zaradi razbremenitve regresa bo blizu 100 mio evrov, dodatni učinek pa bo še drugo leto ob letnem obračunu dohodnine, ob tem pa naj bi preko 100 mio evrov drugo leto “odnesle” tudi sprejete spremembe dohodninske lestvice,
  • glede na navedeno, je dokaj nenavadno, da kljub temu načrtujejo nominalno skupaj za preko 100 mio evrov več prilivov iz dohodnine,
 • letošnje nekaj višje povečanje plač javnih uslužbencev naj bi povečalo realne izdatke za okoli 65 mio evrov (drugo leto naj bi približno sledile rasti BDP),
 • letos so se dokaj povečali tudi socialni transferji prebivalstvu, za preko 70 mio evrov nad rastjo BDP,
  • glede na visoko zaposlenost in dvig plač so razumljivi dvomi o upravičenosti takšnega povečevanja socialnih transferjev v zadnjih letih (za skoraj četrtino od 2015), čeprav vedno lahko navedemo primere, kjer je izplačilo upravičeno,
  • verjetno je zato načrt izplačil transferjev za naslednje leto pomembno nižji (in s tem višji proračunski presežek v 2020), čeprav glede na letošnje izkušnje lahko dvomimo, če bo to znižanje izvedljivo,
 • zanimiva je še postavka “subvencije podjetjem in posameznikom”, kjer je bilo za letos predvideno precejšnje povečanje izdatkov, a do tega ni prišlo (mogoče zaradi prevelikih socialnih transferjev),
  • verjetno je zato načrtovan večji dvig v naslednjem letu – če ta dvig zaradi rasti drugih izdatkov ne bo ponovno 

Če torej povzamemo, bo:

 • letošnje znižanje proračunskega presežka predvsem posledica izpada dividend od bank ter sredstev iz EU, deloma pa bo nižji še zaradi znižanja trošarin, razbremenitve regresa in višjih plač javnih uslužbencev,
  • da pa zato nismo prešli v deficit, pa pomaga konstanto zniževanje izdatkov za obresti, več davka na dobiček ter “pomoč” upokojencev, katerim se pokojnine vsako leto povečajo za nekaj odstotnih točk manj kot se zbere prispevkov,
 • naslednje leto pa naj bi presežek povrnili predvsem s sredstvi iz EU ter znižanji socialnih transferjev, čeprav vse skupaj mogoče ni najbolj zanesljivo, relativno nizko pa je ocenjen tudi izpad dohodnine, kljub precejšnjim popravkom dohodninske zakonodaje,
  • načrt je torej kar optimističen in ga bo težko realizirati (tudi brez kakšnih večjih poslabšanj gospodarskih razmer), nekaj več rezerve je mogoče le pri trošarinah, kjer bi lahko naredili kak popravek navzgor.
%d bloggers like this: