Program NAPREJ!

Slovenija gre naprej!

(Program reformnih ukrepov za razvojni preboj)

S klikom na povezavo pridete do teksta – podrobnejše razlage posameznih predlogov. Teksti bodo objavljani postopno, z dnevno dinamiko.

Preambula: Program za preboj

 1. Prenova davčnega sistema

  1. Poenostavitev obračuna in plačila davkov za fizične osebe in podjetja
  2. Izboljšanje učinkovitosti pobiranja davčnih dajatev
  3. Poenostavitev obdavčitve obrtnikov (pavšalna obdavčitev, razširitev statusa normiranih s.p)
  4. Poenostavitev sistema davčnih blagajn
  5. Davčno nevtralna razbremenitev plač (socialna kapica ob dvigu efektivne stopnje davka na dobiček)
  6. Ukinitev davčne olajšave za vzdrževane člane in nadomestitetv z univerzalnim otroškim dodatkom
  7. Rešitev problema davčne obremenitve delavcev migrantov
  8. Davčno spodbujanje donatorstva in sponzorstva ter ohranjanje kulturne dediščine
  9. Legalizacija črnih gradenj (proti plačilu 30% takse za legalizacijo gradnje)
  10. Uvedba davčnih spodbud za tehnološke, socialne start-upe, spin-offe in scale-upe
  11. Uvedba davčnih olajšav za investitorje v startupe, spin-offe in scale-upe

 

 1. Spodbude za konkurenčnost

  1. Zmanjšanje administrativnih ovir za podjetja
  2. Prenova mehanizmov finančnih spodbud gospodarstvu
  3. Poenostavitev stečajnih postopkov
  4. Prenova instituta prisilne poravnave (vključitev stečajnega upravitelja)
  5. Izboljšanje plačilne discipline (centraliziran sistem nadzora plačil)
  6. Spodbujanje pametne in zelene specializacije
  7. Poenostavitev sistema črpanja EU sredstev
  8. Transparentnost odstotka črpanja EU sredstev (javna objava na displayu) in uvedba proaktivnosti pristojnih organov za 100% črpanje
  9. Poenostavitev sistema javnega naročanja
  10. Pametni javni razpisi
  11. Prenova regulacije oziroma deregulacija poklicev in dejavnosti

 

 1. Povečanje učinkovitosti pravosodnega sistema

  1. Program za odpravo sodnih zaostankov in uveljavitev pravice do sojenja v razumnem roku
  2. Prenova procesnega prava prek racionaliziacije procesnih postopkov
  3. Poenostavitev in digitalizacija sodnih postopkov

 

 1. Izboljšanje učinkovitosti trga dela

  1. Spodbude za hitrejše vključevanje mladih na trg dela
  2. Prenova sistema študentskega dela
  3. Spodbujanje zaposlovanja starejših od 55 let
  4. Program za preprečevanje prekarizacije
  5. Spodbude za podaljševanje delovne aktivnosti
  6. Spodbujanje vseživljenjskega učenja in prilagajanje na spremembe na trgu dela
  7. izboljšanje poklicnega izobraževanja preko izboljšanega sistema vajeništva
  8. Učinkovit in hiter postopek pridobitve delovnih viz za visoko izobražene kadre in startupe

 

 1. Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in agro-živilske oskrbovalne verige

  1. Izboljšanje učinkovitosti izvajanja ukrepov kmetijske politike in delovanja podpornih inštitucij v kmetijstvu
  2. Podpore za tehnološki preboj v agroživilstvu (raziskave, adaptacije, aplikacije)
  3. Spodbujanje vertikalnega in horizontalnega strateškega povezovanja (lokalne, nacionalne in mednarodne verige vrednosti)
  4. Spodbujanje proizvodnih sistemov visoke dodane vrednosti (ekološka živila, aktivne živilske komponente, farmacija, ekstrakti)
  5. Strateška (re)integracija slovenske proizvodnje hrane in turizma
  6. Nadgradnja sistema nadzora kakovosti in varnosti hrane na slovenskem trgu
  7. Krepitev informacijsko-izobraževalnih aktivnosti (hrana, prehrana-zdravje, tradicija, kultura, identiteta)

 

 1. Izboljšanje upravljanja kapitalskih naložb države

  1. Prenova strategije upravljanja kapitalskih naložb države (aktivno upravljanje portfelja)
  2. Povečanje transparentnosti in učinkovitosti upravljanja kapitalskih naložb države
  3. Prenova klasifikacije strateških in portfeljskih naložb in program prodaje nestrateških naložb države
  4. Strateška razdelitev kapitalskih naložb države med SDH in Demografskim skladom

 

 1. Tehnološki preboj

  1. Združitev resorjev za področje visokega šolstva, znanosti in tehnologije v enem ministrstvu
  2. Postopno povečanje javnih vlaganj za raziskave in razvoj na 1% BDP do leta 2025 in sredstev za visoko šolstvo oz. javne raziskovalne organizacije na raven povprečja EU do 2022
  3. Zagotovitev platforme za tehnološki, razvojni in konkurenčni razvoj Slovenije
  4. Zagotavljanje infrastrukture in opreme univerzam in javno-raziskovalnim organizacijam za tehnološki preboj
  5. Program 1,000 novih mladih raziskovalcev v gospodarstvu do leta 2022
  6. Spodbujanje prenosa znanja med univerzo in gospodarstvom (pogojevane olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj podjetjem s sklenjenimi pogodbami z javno-raziskovalnimi organizacijami)
  7. Sprememba zakona o javnih zavodih v smeri možnosti preoblikovanja javnih zavodov v profitne organizacije v delu, ki se nanaša na uporabo sredstev, pridobljenih iz gospodarstva in mednarodnih institucij, vključno z EU sredstvi
  8. Sprememba zakona o visokem šolstvu in zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti v smeri, da so zaposleni v visokem šolstvu in JRO izvzeti iz sistema plač v javnem sektorju
  9. Spodbujanje komercializacije inovacijske dejavnosti in podjetništva na univerzi in javno-raziskovalnih organizacijah
  10. Vzpostavitev Tehnološke agencije
  11. Ustanovitev Tehnološkega sklada s shemo financiranja tehnoloških start-upov
  12. Shema financiranja tehnoloških scale-upov in SME podjetij
  13. Spodbujanje tehnološkega prestukturiranja velikih gospodarskih družb z nizko tehnološko intenzivnostjo prek sklada, ki bi sofinanciral tehnično ekspertno pomoč
  14. Vpeljava Twin office s poslovno-tehnološkim mostom za vladno postavljene strateške naložbe
  15. Spodbujanje prenosa znanja, ekspertiz na področje držav, ki se približujejo vstopu v EU

 

 1. Izboljšanje kakovosti šolskega in visokošolskega sistema

  1. Prenova kurikuluma v smeri spodbujanja podjetniške in tehnološke miselnosti ter inovativnosti od vrtca naprej
  2. Vpeljava tehničnega in poslovnega opismenjevanja od osnovne šole naprej
  3. Program za spodbujanje »design-thinkinga« na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah v povezavi z gospodarstvom
  4. Reforma financiranja visokega šolstva na osnovi kakovosti programov in rezultatov
  5. Program kadrovskega štipendiranja nadarjenih domačih dijakov in študentov
  6. Program privabljanja tujih študentov (javna in kadrovska štipendijska shema)

 

 1. Infrastruktura in učinkovita raba energije

  1. Prenova prometne politike (dovolilnice za kamionski promet, preusmeritev na železnice)
  2. Nacionalni 10-letni program vlaganj v prometno infrastrukturo
  3. Priprava podlag za izgradnjo tretje razvojne osi
  4. Program za spodbujanje energetske sanacije javnih in zasebnih stavb
  5. Dolgoročni program racionalnih javnih in zasebnih vlaganj v konvencionalne in obnovljive vire energije
  6. Spodbujanje konkurence na trgu telekomunikacij
  7. 100% širokopasovna pokritost Slovenije

 

 1. Izboljšanje kakovosti življenja in človeškega kapitala

  1. Program spodbujanja višanja natalitete
  2. Brezplačni vrtec za vse otroke (namesto davčne olajšave za vzdrževane člane do 6. leta)
  3. Spodbujanje računalniške pismenosti (notebook & internet za vsakega otroka)
  4. Javna štipendijska shema za deficitarne poklice
  5. Davčno spodbujanje kadrovskih štipendij v podjetjih
  6. Zdravstvena reforma v smeri univerzalnega dostopa in racionalizacije stroškov storitev
  7. Prenova programa in izvedba optimizacija dolgotrajne oskrbe in patronaže na terenu
  8. Spodbujanje vlaganj v izgradnjo infrastrukture in zagotovitev storitev, namenjene starostnikom
  9. Racionalizacija sistema socialnih transferjev
  10. Testiranje programa UTD
  11. Aktivnosti za dosledno uveljavitev enakopravnosti spolov (ženske kvote)
  12. Program »zelene karte« za vrhunske tuje strokovnjake, umetnike in športnike

 

 1. Prilagoditve pokojninskega sistema

  1. Postopno podaljševanje delovne dobe (vezava na pričakovano življenjsko dobo)
  2. Spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti za čim daljše ostajanje na trgu dela
  3. Spodbujanje dodatnega dela upokojencev (prek normiranih s.p.jev)
  4. Prenova programa upravljanja naložb javnih pokojninskih skladov
  5. Zagotavljanje virov za financiranje javne pokojninske blagajne
  6. Program za spodbujanje prostovoljnih naložb v pokojninske sklade
  7. Spodbujanje dodatnega pokojninskega varčevanja posameznikov

 

 1. Zdravstvo

  1. Program odprave čakalnih vrst (izboljšanje organizacije dela, sprememba pogojev za opravljanje dejavnosti, povečanje pritoka zdravstvenega osebja iz tujine, sprememba načina nagrajevanja)
  2. Prenova sistema javnega naročanja
  3. Prenova sistema financiranja javnega zdravstva
  4. Povečanje vpisa na medicinske fakultete in srednje zdravstvene šole

 

 1. Odnosi s tujino in nacionalna varnost

  1. Postavitev prioritetnih, za Slovenijo strateško pomembnih držav ter spodbujanje transferja znanj, tehnologij in ekspertiz
  2. Prenova programa mednarodne razvojne pomoči
  3. Strateška vizija Slovenije v EU partnerstvu
  4. Strategija nacionalne varnosti
  5. Uvedba 4-mesečnega obveznega služenja vojaškega roka / oskrbe na domu

 

 1. Upravni in politični sistem ter etika

  1. Prenova volilnega sistema
  2. Reorganizacija in program racionalizacije državne uprave na procesni osnovi
  3. Uvedba programa postavljanja in spremljanja doseganja zastavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti
  4. Dosledno uveljavljanje ničelne tolerance glede korupcije na vseh ravneh
  5. Uveljavitev etičnega kodeksa nosilcev javnih funkcij in državnih uslužbencev
  6. Uvedba državljanske vzgoje
  7. E-država in e-državljanstvo