Kakšen podmizni posel z Madžarsko glede drugega tira želi na hitro izpeljati vlada?

Za tiste, ki ne berete portala Državnega zbora: v četrtek je na zahtevo Levice sklicana nujna seja Komisije za nadzor javnih financ z zelo zanimivo točko dnevnega reda, in sicer “Zahteve Republike Madžarske v zameno za sodelovanje pri gradnji drugega tira proge Koper–Divača“.

Glede na to, da gre za iz vidika interesa javnosti ter transparentnosti in skupnih stroškov gradnje drugega tira za davkoplačevalce izjemno pomembno temo, v nadaljevanju objavljam gradivo za sejo Komisije (KNJF). Marsikomu bodo ob tem stopili lasje pokonci. Dejansko vladni podmizni dogovor z Madžarsko prinaša natanko to, česar smo se bali. Zdaj pa je glavna nevarnost, da vlada ta za državo in davkoplačevalce škodljiv podmizni dogovor v obliki mednarodne pogodbe na hitro potisne skozi Državni zbor.

 

(1) Poslanci Levice smo prepričani, da je vključitev tujega kapitala v projekt drugega tira škodljiva in nepotrebna. Slovenija lahko namreč drugi tir zgradi sama s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev na način, da v svojih rokah ohrani tako infrastrukturo kot prihodke od njene uporabe. Hkrati ugotavljamo, da pogajanja z Madžarsko potekajo netransparentno. Iz sporočil s sestanka koalicije dne 18. decembra 2017 je razvidno, da je bil dogovor z Madžarsko v osnovi že dosežen, čeprav vlada še ni pridobila mandata odbora za zunanjo politiko za sama pogajanja. S tem je vlada državnemu zboru odvzela pravico in pristojnost, da pravočasno vpliva na vsebino mednarodne pogodbe. Po vsej verjetnosti bo vlada v naslednjem letu državni zbor postavila pred izsiljeno izbiro: ali sprejmete zahteve Madžarske in ratificirate mednarodno pogodbo ali pa bo morala Slovenija vrniti evropska sredstva, namenjena drugemu tiru. V izogib temu zahtevamo, da vlada nemudoma izloči tuji kapital iz projekta drugega tira in pravočasno pripravi načrt za izvedbo projekta s kombinacijo javnih sredstev, nepovratnih evropskih sredstev in ugodnih posojil Evropske investicijske banke.

(2) Poslanci Levice nasprotujemo vključitvi Madžarske v projekt drugega tira iz treh razlogov: Prvič zato, ker bi Madžarska kot solastnica 2TDK postala tudi solastnica drugega tira. Drugič zato, ker Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) omogoča Madžarski, da pridobi do 49 % dobička 2TDK, pri čemer pa bo Slovenija v celoti krila stroške obratovanja nove proge. Tretjič pa zato, ker Madžarska poleg dobička zahteva vezane posle, vključno z dostopom do pristaniške infrastrukture, kar ogroža poslovanje in razvoj Luke Koper.

Kar zadeva lastništvo drugega tira, ZIUGDT v 19. členu določa, da bo nova železniška infrastruktura v lasti podjetja 2TDK, hkrati pa v 5. členu dopušča, da lahko do 50-odstotni lastniški delež v podjetju 2TDK pridobijo druge države, torej Madžarska. Drugi tir bi bil tako edini odsek naše strateške infrastrukture, ki bi bil posredno v solastništvu tuje države, kar bi bila izjema tudi v evropskem merilu. Čeprav se predlagatelji zavzemamo za dobrososedske odnose in podpiramo obnovo t. i. Jantarnega koridorja, temu odločno nasprotujemo. Različnost interesov držav lahko ovira učinkovito upravljanje strateške infrastrukture. V primeru solastništva obstaja tudi veliko tveganje, da strateška infrastruktura postane sredstvo za doseganje drugih političnih ciljev v medsebojnih odnosih. Da so ta tveganja realna, potrjujejo težave, izhajajoče iz slovensko-hrvaškega solastništva jedrske elektrarne v Krškem, pa tudi spor med Hrvaško in Madžarsko glede upravljanja naftne družbe INA.[1] Zato smo prepričani, da se mora Slovenija v mednarodne koridorje vključevati tako, kot se vanje vključujejo vse primerljive države: kot izključna lastnica strateške infrastrukture na svojem ozemlju in kot enakopraven partner z drugimi državami na koridorju.

Kar zadeva delitev dobička in stroškov obratovanja drugega tira, ZIUGDT postavlja Slovenijo v bistven slabši položaj kot Madžarsko. Madžarska naj bi prispevala do polovico kapitala in na podlagi tega deleža pridobila do 49 % dobička podjetja 2TDK. Toda Slovenija bo morala stroške obratovanja proge in 2TDK v celoti kriti sama: »Finančna vzdržnost projektne družbe bo zagotovljena, če bo proračun [Republike Slovenije – op. Levice] v obdobju obratovanja projekta po njegovi izgradnji leta 2025 namenil letni znesek za dosegljivost v višini med 30 in 40 milijonov EUR, odvisno od dobe trajanja koncesijskega razmerja.«[2] Iz obrazložitev ministra Gašperšiča je sklepati, da bo 2TDK iz državnega proračuna prejemal več kot 31 mio EUR letno, k čemur bi morali prišteti še oprostitev plačila nadomestila za stavbno pravico.[3] Nesprejemljivo je, da bi se polovica teh sredstev porabila za zagotavljanje donosa Madžarski, namesto da bi podjetje 2TDK, s tem pa tudi njegovi dobički, ostalo v stoodstotni lasti Slovenije.

Naposled ugotavljamo, da madžarska stran poleg donosa na kapital zahteva tri vrste vezanih poslov, ki bi povečali donosnost investicije za Madžarsko, seveda na škodo Slovenije. Kot kaže, madžarska stran v glavnem vztraja pri zahtevah, ki jih je postavila že na sestankih medvladne delovne skupine za drugi tir 15. decembra 2015 in 12. septembra 2016: (I) zahteva vnaprej zagotovljen delež pri gradbenih poslih za madžarska podjetja; (II) zahteva delež prevoznika Gysev pri tovornih prevozih na relaciji Koper–Madžarska; (III) zahteva dolgoročni najem zmogljivosti v koprskem pristanišču. Kot je razbrati iz poročanja medijev, namerava vlada to zahtevo izpolniti s tem, da Madžarski podari ali odda zemljišča, ki niso predmet koncesijske pogodbe z Luko Koper,[4] so pa s prostorskim načrtom namenjena pristaniški dejavnosti. S tem bi vlada po eni strani ustvarila konkurenco lastnemu podjetju, po drugi strani pa onemogočila njegovo širitev in s tem razvoj celotne slovenske logistike.

(3) Poslanci Levice stalno poudarjamo, da vključitev Madžarske v projekt drugega tira ne bi bila le škodljiva, ampak je tudi nepotrebna. Slovenija je namreč do leta 2020 sposobna sama zagotoviti manjkajočih 200 mio EUR kapitala, in to brez dodatnega zadolževanja. Celo direktor družbe 2TDK Metod Dragonja je priznal, da bi bilo »projekt mogoče uresničiti tudi brez madžarskega sodelovanja, vendar bi morala potem Slovenija zagotoviti dodatnih 200 milijonov evrov v proračunih od leta 2018 do leta 2020«.[5] Manjkajoči kapitalski delež bi torej Slovenija morala zagotoviti postopno, v povprečju po 67 mio EUR letno, kar je zagotovo izvedljivo.

Še več, prepričani smo, da lahko Slovenija zagotovi manjkajoči kapital za drugi tir, ne da bi se morala dodatno zadolžiti. Rezerve za to so tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna. Na prihodkovni strani rezerve nastajajo zaradi gospodarske rasti, ki je bila v zadnjih letih višja od napovedane. Tako je imel proračun leta 2015 skoraj 179 mio EUR višje tekoče prihodke od načrtovanih, leta 2016 pa skoraj 135 mio EUR višje prihodke od načrtovanih. Glede na ugodne gospodarske okoliščine sklepamo, da bodo prihodki tudi v naslednjih letih višji od napovedanih.[6] Poleg tega se bodo proračunski prihodki že v letu 2018 povečali zaradi uvedbe dveh namenskih dajatev po ZUIGDT, in sicer pribitka na cestnino za tovornjake in takso na pretovor v Luki Koper. Proračun bo iz tega naslova na letni ravni pridobil vsaj 21 mio EUR, prihodki od obeh dajatev pa se bodo zaradi rasti pretovora in cestnega prometa vsako leto povečali.

Rezerve so tudi na odhodkovni ravni. Vlada namerava v naslednjih letih za nabavo 56 novih patrij nameniti 207 mio EUR. Z zamikom ali odpovedjo te naložbe bi torej pridobili več kot dovolj kapitala za nadomestitev madžarskega vložka.

(4) Poslanci Levice naposled poudarjamo, da pogajanja z Madžarsko potekajo netransparentno in mimo postopkov, predpisanih z Zakonom o zunanjih zadevah. Ta v 70. členu predpisuje naslednje postopke za sklenitev meddržavne pogodbe: Postopek začne pristojni organ, v primeru drugega tira je to ministrstvo za infrastrukturo, ki poda pobudo za sklenitev meddržavne pogodbe. Pobuda mora vsebovati bistvene elemente pogodbe, predlog stališč delegacije in sestavo delegacije. Nato mora soglasje k pobudi podati ministrstvo za zunanje zadeve, za kar ima na razpolago 30 dni. Potem mora pobudo potrditi vlada, za vlado pa še parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Šele, ko se končajo vsi ti postopki, naj bi se začela prava pogajanja, ki naj bi pripeljala do podpisa dokončne različice pogodbe.

Čeprav pogovori z Madžarsko potekajo že vsaj dve leti,[7] vlada še vedno ni obravnavala pobude za sklenitev meddržavne pogodbe, zato je tudi ni mogla predložiti odboru za zunanjo politiko. Iz izjav ministra Gašperšiča in predstavnikov koalicije[8] je razvidno, da je bil dogovor z madžarsko stranjo v glavnem že dosežen in da bo parlamentarni postopek zveden na golo formalnost. Minister Gašperšič je dne 19. 12. predstavil vsebino dogovora vladni koalicij. Njeni predstavniki so po besedah Franca Jurše (DeSUS) dobili samo dva dni za to, da podajo svoja stališča. Po besedah mag. Dejana Židana (SD) naj bi vlada pobudo obravnavala že ta ali prihodnji teden, torej prehitro, da bi lahko resno obravnavala morebitne pripombe koalicijskih strank. Odbor za zunanjo politiko bi lahko pobudo obravnaval po parlamentarnih počitnicah, torej ne prej kot 10. januarja 2018. Ker naj bil sporazum po besedah ministra podpisan v začetku februarja, je jasno, da bi za pogajanja z Madžarsko ostalo le dobre tri tedne časa.

Več kot očitno je torej, da odbor za zunanjo politiko ne bo mogel zares vplivati na pogajalska izhodišča. Odločanje o pobudi na odboru za zunanjo politiko pa je tudi edini postopek, ki državnemu zboru omogoča, da vpliva na vsebino pogodbe.  Z odrekanjem te vloge bo državni zbor postavljen v položaj, ko bo lahko pogodbo samo sprejel ali zavrnil brez sprememb. Vse kaže, da namerava vlada tik pred volitvami državni zbor postaviti pred izsiljeno izbiro: ali sprejmete zahteve Madžarske in ratificirate meddržavno pogodbo ali pa bo morala Slovenija zaradi zamika investicije vrniti nepovratna evropska sredstva.[9] Takšna politika izvršenih dejstev ni samo nedemokratična, ampak tudi zelo nevarna: Slovenijo postavlja v izrazito podrejen odnos v primerjavi z Madžarsko, zlasti zato, ker vlada še nima izdelanega rezervnega načrta gradnje drugega tira brez sodelovanja Madžarske.[10] Tudi zato je nujno, da vlada nemudoma seznani komisijo za nadzor javnih financ z vsebino pogovorov z Madžarsko in da odboru za zunanjo politiko predloži pobudo za sklenitev meddržavne pogodbe v obravnavo v fazi, ko lahko le-ta še vpliva na potek pogajanj. Tako bo mogoče pravočasno opustiti partnerstvo z Madžarsko, ne da bi ogrozili izgradnjo drugega tira.

 _______________

Opombe:

[1] Madžarska naftna družba MOL je postala 49-odstotna lastnica hrvaške naftne družbe INA. Čeprav MOL ni pridobil absolutne večine (tako kot je v 2TDK ne bo mogla Madžarska), ima prevladujoč  vpliv na upravljanje INE. MOL-ova politika je bila za INO tako škodljiva, da si že tretja hrvaška vlada zapored neuspešno prizadeva, da bi MOL izločila iz lastništva INE. 

[2] Predlog ZIUGDT, razdelek 3.1.

[3] 20. aprila na seji državnega zbora je minister Gašperšič podal naslednje podatke:

– povišana uporabnina za novi odsek proge (tunelnina), ki jo bodo plačevali prevozniki podjetju 2TDK, glavnino seveda Slovenske železnice, okoli 4 mio EUR letno od leta 2026;

– taksa na pretovor, ki jo bo plačevala Luka Koper, dobrih 8 mio EUR od leta 2018;

– pribitek na cestnino za tovorna vozila, okoli 13 mio EUR od leta 2018;

– nadomestilo za dosegljivost iz proračuna RS, okoli 10 mio EUR od leta 2026.

[4] Prim. tudi odgovore vlade poslancu Mihi Kordišu z dne 10. 8. 2017, 8. 9. 2017 in 9. 11. 2017.

[5] Delo, 17. 5. 2017: http://www.delo.si/novice/politika/cerar-ce-bo-referendum-bo-ustavil-drugi-tir.html. Prim. tudi: http://www.rtvslo.si/slovenija/referendum-2017/na-vladni-strani-veselje-kovacic-napovedal-ustavno-presojo-zakona-o-drugem-tiru/433396

[6] Najnovejša napoved rasti, ki jo je 19. 12. objavila BS, je znatno višja od predpostavk UMAR-ja, uporabljenih pri pripravi proračunov za 2018 in 2019. BS ocenjuje, da bo letošnja rast dosegla 4,57%, ne le 4,4 %, kot je napovedal UMAR. Leta 2018 naj bi dosegla 4,2 %, ne le 3,9 %,  leta 2019 pa 3,6 %, ne le 3,2 %. Napoved BS sega tudi v leto 2020, ko naj bi BDP realno zrasel za 3,4 %. Po napovedi BS bo brezposelnost nižja od napovedi UMAR-ja. https://www.bsi.si/mediji/1168/nova-napoved-makroekonomskih-gibanj-v-sloveniji   

[7] Prvi sestanek medvladne delovne skupine za drugi tir je bil 15. 12. 2015 v Ljubljani.

[8] Prim.: http://www.regionalobala.si/novica/madzari-bodo-v-drugi-tir-vlozili-200-milijonov-kaj-bodo-dobili-v-zameno- in http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/delavci-se-bojijo-madzarov-ne-menjave-uprave.html

[9] Vlada je tako ravnala že med obravnavo ZIUGDT: Poslance je pozivala, naj podprejo ZIUGDT, ker da brez sprejema zakona Slovenija na bo mogla pridobiti evropskih sredstev. – Kot je znano, je Slovenija del evropskih sredstev pridobila na februarskem razpisu, ko zakon še ni bil sprejet. Po sprejemu ZIUGDT je državljane odvračala od podpore referendumu z argumentom, da brez veljavnega zakona Slovenija ne bo mogla pridobiti sredstev na julijskem razpisu. – Kot je znano, zakon še vedno ne velja, Slovenija pa je pridobila evropska sredstva tudi na julijskem razpisu. In čeprav zakon še ne velja, se že sklepajo pogodbe o izvedbi pripravljalnih del. – Vse to dokazuje, da so vladne grožnje praviloma prazne, kar pa še ne pomeni, da niso učinkovite.

[10] Madžarska je sicer zainteresirana za izboljšanje povezave med Koprom in Divačo, vsekakor pa je od nje bistveno manj odvisna kot Slovenija. Če drugega ne, ima Madžarska alternativen dostop do Jadrana preko Reke in Hrvaške. Zato lahko v pogajanjih s Slovenijo vztraja pri maksimalističnih zahtevah. – Da se Madžarska za investicijo v drugi tir ne odloča zato, da bi izboljšala svoje prometne povezave z Jadranom, ampak zaradi dobička in vpliva na slovensko logistiko, potrjujeta še dve okoliščini: dejstvo, da niti Slovaška, niti Češka, niti Avstrija ne nameravajo vložiti kapitala v drugi tir, in pa dejstvo, da Madžarska ni prispevala niti centa za elektrifikacijo in nadgradnjo proge Pragersko–Hodoš, čeprav je ta bistveno izboljšala madžarske povezave s Koprom in Italijo.

Vir: Portal Državnega zbora

5 responses

 1. Nič bat!
  Imamo Jureta: »Projekt je transparenten, pozorno ga spremlja in nadzira tudi evropska komisija«

  Imamo »Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir«

 2. Za družbo 2TDK d. o. o. ustanovljeno še pred uveljavitvijo šepavega ZIUGDT veljajo korporacijska pravila upravljanja, če z ZIUGDT ali z meddržavno pogodbo ratificirano v državnem zboru ni določeno drugače. 2 TDK d. o. o. do sedaj še ni storila ničesar drugega, razen da že skoraj dve leti izplačje skupaj 16.000 evrov bruto plače na mesec svojima članoma uprave. Koliko ta družba plača sejnin svojemu petčlanskemu nadzornemu svetu piscu ni znano.Vlada in SDH se nenehno sklicujeta na pravila korporativnega upravljanja, kar naj bi veljalo povsod razen v 2TDK d. o. o. Če bi Vlada dosledno sledila pravilom korporativnega upravljanja, ki jih visoko ceni in nenehno proklamira, bi v ZIUGDT enostavno predlagala določbo da za 2 TDK d. o. o. veljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah, če izjemoma zakon določi kakšno podrobnost drugače. Toda ne le zakon, tudi meddržavna pogodba lahko poljubno uredi korporativno upravljanje v 2 TDK d. o. o. in s tem omogoči oškodovanje vitalnih interesov slovenskega gospodarstva. Zakaj želi Vlada škodovati lastni državi je povsem nemogoče ugotoviti, tako kot tudi ni mogoče razumno spoznati, zakaj je Vlada postavila tako imenovano Cerarjevo žilet ograjo, za katero je porabila neugotovljivo visok znesek proračuna.

  Očitno se poslanci levice, ki zahtevajo obravnavo meddržavne pogodbe na pristojnem odboru pravočasno, še preden bo prepozno, zavedajo odgovornosti, ki jo bo prevzel Državni zbor, če bo sledil škodljivi praksi slovenske Vlade. Če bo Državni zbor ratificiral pogodbo, ki bo v nasprotju s pravili korporativnega upravljanja omogočila Madžarski korist na račun slovenskega proračuna bo razrešil Vlado odgovornosti za njeno spletkarsko ravnanje pri projektu izgradnje drugega tira Divača-Koper, ker bo ratifikacija pogodbe dejansko omogočila izvedbo prikritih namenov in interesov, ki sledijo iz določb ZIUGDT, ki jih je mogoče razbrati med vrsticami, ne pa v jasnih zakonskih določbah.

  Ne glede na vse, pa je pri vsej stvari nenavadno, da nihče ne opazi, da je prav ZIUGDT največja prepreka izvedbi načrtovane investicije. Namreč, če bo ta šepavi zakon končno uveljavljen in če bo ratificirana pogodba, kot jo v škodo Slovenije načrtuje Cerarjeva Vlada skupaj s strankami koalicije, bo investicijo v skladu z ZIUGDT nemogoče izpeljati. Ker bo Madžarska 50% solastnik družbe, ki bo imel zagotovljeno vračilo vložka z v naprej znanim dobičkom, ne bo izpolnjen pogoj za neposredno podelitev koncesije 2 TDK d. o. o, kar je predvideno po zakonu, ker bi to bilo neskladno s evropskimi pravili o podeljevanju koncesij osebam, ki niso najmanj v 80% lasti koencendenta, torej v lasti Republike Slovenije. Prav tako ne bo podlage za tako imenovano in house podelitev naročila Nadzornemu inženirju DRI d. o. o. saj bo 2TDK d. o. o. v 50% lasti Madžarske in ne bo mogla neposredno oddajati naročila DRI, ki je v 100% lasti Slovenije. Tudi če bi ta vprašanja z veliko domišljije zaobšli, pa DRI d. o. o. na podlagi neposrednega naročila inženirskih storitev ne bo neodvisni strokovni inženir, ki bi zadoščal pogojem FIDIC, ki so zahtevani kot pogoj za črpanje evropskih sredstev v vseh investicijskih projektih financiranih s strani evropskih institucij. Nenazadnje, dokler ne bo koncesijske uredbe in koncesijske pogodbe, ki bi jo morali Vlada in 2TDK d. o. o. skleniti v roku 3. mesecev po uveljavitvi zakona, toliko čas z ali brez Madžarske ne bo črpanja že odobrenih evropskih sredstev, kaj šele možnosti pridobivanja kreditov pri EIB. Brez dvoma, slovenski in madžarski vložek skupaj ne pokrijeta brez evropskih sredstev načrtovanih stroškov investicije.

  Vse navedeno vedo vsi trezno misleči ljudje, razen strokovnjaki, ki servisirajo Vlado na čelu s ministrom Gašperšičem in državnim sekretarjem Lebnom, ki sta sposobna trositi populistične puhlice, očitno pa ne vesta, kako se takšne investicije kot je Drugi tir Divača- Koper vodijo in realizirajo. Vlada očitno v svoji zaslepljenosti ne prisluhne civilni družbi, ki na vse kontradikcije in sistemsko načrtovanje zlorab proračuna opozarja, saj slepo trmoglavi in vztraja pri svojih škodljivih odločitvah.

  Vlada RS na čelu s predsednikom Mirom Cerarjem, bo imela veliko srečo, če bo Ustavno sodišče omogočilo preprečitev uveljavitve zakona in če bodo celo poslanci koalicije doumeli, da imajo poslanci Združene levice enostavno prav, ko strokovno opozarjajo in zahtevajo konec škodljivega delovanja Vlade RS pri projektu drugega tira.

 3. Včeraj je na pobudo Združene levice komisija DZ za nadzor javnih financ izglasovala dva sklepa.
  – pogajanja z Madžari naj se ustavijo, dokler pristojni parlamentarni Odbor za zunanjo politiko ne odloči, ali je dogovarjanje z Madžari v interesu Slovenije
  – Ministrstvo za infrastrukturo naj v roku 7 dni (!) pripravi varianto izgradnje proge brez udeležbe Madžarske.
  Odločilen je bil glas poslanke DESUS-a, gospe Julijane Bizjak Mlakar, ki je zrušila enotnost koalicije.
  Očitno se nekaj premika.

  • Glede na dogodke v javnem delu seje, je končni razplet presenetljiv. Po aroganci zagovornikov vključevanja Madžarov, bi pričakoval, da bo še Levica umaknila svoje pomisleke. Očitno »tajni« argumenti niso bili prepričljivi!?
   Čestitke Levici za etapni dosežek.
   Za končno »obsodbo« akterjev okoli bede o drugem tiru, pa se bo treba dokopati do teh vladnih »tajnih« argumentov!

 4. Počakajmo na sejo Odbora za zunanjo politiko našega parlamenta, ki bo 6.2., ko naj bi razpravljali o pobudi za sklenitev meddržavnega sporazuma z Madžarsko o graditvi drugega tira. Podpredsednica tega odbora je gospa Julijana Bizjak Mlakar.

%d bloggers like this: