Vladno projektno podjetje 2TDK, ko bo, ne bo ne tič ne miš

Stanko Štrajn

Prehitel sem oddajo TARČA prvega programa RTV Slovenija, dne 23. 6. 2016, in že 21. 6. 2016 zaprosil Urad Vlade RS za informiranje, naj mi odgovori na moja vprašanja glede ustanovitve vladnega projektnega podjetja za izgradnjo drugega tira (2TDK). Presenetljivo sem že 23. 6. 2016 od urada prejel naslednje odgovore:

1. Kdaj je vlada RS  ustanovila 2TDK, če ga je sploh ustanovila?
Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji, dne 31. 3. 2016, izdala sklep št. 01406-4/2016/15, o ustanovitvi družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o., ter Akta o ustanovitvi družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o.. Vlada Republike Slovenije je na 113. dopisni seji, dne 31. 3. 2016, izdala sklep št. 47604-2/2016/4, o sprejetju Poslovnega načrta družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o

2. Kdaj je imenovala  za direktorja  2TDK g. Žarka Sajiča?
Vlada Republike Slovenije je na 90. redni seji, dne 2. 6. 2016, izdala sklep št. 01411-3/2016/4, s katerim je mag. Žarka Sajiča z dnem 2. 6. 2016 imenovala za začasnega poslovodjo družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o., do imenovanja poslovodstva oz. največ za dve leti

3. Na katerem naslovu ima 2TDK svoj sedež?
Ko bo Ministrstvo za finance nakazalo ustanovni kapital družbe v višini 1.000.000 EUR (predvidoma v teh dneh), bo na sodišče podana zahteva za registracijo družbe. Poslovni naslov družbe bo na Langusovi 4, Ljubljana.

4. Kdo so morebitni  drugi ustanovitelji 2TDK?
Drugih ustanoviteljev družba nima.

5. V kakšni obliki  možnih gospodarskih družb je ustanovljena 2TDK?
Družba je ustanovljena kot d.o.o..

6. Kolikšen je  osnovni kapital 2TDK in kdo in od kod ga je vplačal?
Glej odgovor pod točko 3.

7. Kaj je  registrirana dejavnost 2TDK?
Ko bo družba registrirana, bo smela opravljati naslednje dejavnosti:
41.100   Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.110   Gradnja železnic in podzemnih železnic
52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.990   Drugo informiranje
64.200   Dejavnost holdingov
64.910   Dejavnost finančnega zakupa
64.990   Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190   Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210   Vrednotenje tveganja in škode
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103   Druge pravne dejavnosti
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100   Dejavnost uprav podjetij
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje (glavna dejavnost)
71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129   Drugje inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Poleg navedenih dejavnosti sme družba opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

8. Ali je Vlada iz  proračuna za zagon 2TDK res namenila 5.000.000 EUR in ali je ta denar že nakazan  na TRR račun 2TDK?
Glej odgovor pod točko 3.

9. Katera resorna  ministrstva so zadolžena za nadzor nad delom 2TDK oziroma kako je organiziran  nadzor nad delom družbe, ki bo razpolagala z javnimi  sredstvi.
Družba 2TDK d.o.o. bo imela status notranjega izvajalca države, pristojno ministrstvo pa bo Ministrstvo za infrastrukturo. V skladu z Zakonom o slovenskem državnem holdingu pa bo z naložbo upravljal SDH d.d..

10. Po kakšnem  postopku bo 2TDK oddajala naročila za izvedbo njenih projektov, po ZJN-3, ali po  kakšnih drugih predpisih, ki ne veljajo za javna naročila?
2TDK d.o.o. bo oddajala naročila za izvedbo njenih projektov, po ZJN-3.

11. Koliko je  zaposlenih delavcev v 2TDK in kdo so poleg Žarka Sajiča še morebitni drugi poslovodni delavci te družbe?
Trenutno ni na družbi zaposlen noben delavec. V skladu s poslovnim načrtom je predvideno, da bo v letu 2016 v družbi zaposlenih 4-5 uslužbencev.

12. Kdo je bil  predlagatelj odločitev o drugem tiru Divača-Koper in o 2TDK in kdo je bil v  vladni proceduri pri odločanju o teh sklepih odgovorna oseba  predlagatelja?
Predlagatelj gradiva za sprejem na Vladi RS v zvezi z družbo 2TDK d.o.o. je Ministrstvo za infrastrukturo, odgovorna oseba pa je minister.

Iz odgovorov Urada za informiranje jasno sledi, da 2TDK še ni ustanovljena družba, saj njen ustanovitelj Vlada RS, ki je sklep o ustanovitvi in akt o ustanovitvi sprejela 31. 3. 2016, še ni vplačala osnovnega kapitala in še ni vložila predlog za vpis ustanovitve v sodni register, zaradi česar glede na določbe 3.čl. Zakona o gospodarskih družbah, družba 2TDK še ne obstaja, saj družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register in ne s sprejemom akta o ustanovitvi. Kdorkoli razlaga, da je družba 2TDK bila ustanovljena 31. 3. 2016 s sprejemom sklepa vlade o ustanovitvi govori nekaj, kar enostavno ni res.

Iz priloženega akta o ustanovitvi 2TDK sledi, da bo ta družba po registraciji ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo, ki jo bo ustanovila Vlada RS, kot edini družbenik. Osnovni kapital bo, ko bo vplačan znašal 1.000.000 evrov, družba pa bo v 100% lasti Republike Slovenije. Sedež družbe bo na naslovu Langusova 9, to je v stavbi v kateri domuje ministrstvo za infrastrukturo. Iz določb 4. člena akta o ustanovitvi, ki glasi:

Družba je ustanovljena z namenom, da kot notranji izvajalec za državne organe Republike Slovenije ter pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki jih država obvladuje kot notranje izvajalce v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pripravlja ekonomsko-pravne podlage ter opravlja finančne, pravne, poslovne in druge storitve za pripravo in izvedbo projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača–Koper.

Družba vse storitve izvaja izključno za naročnike iz prejšnjega odstavka in v skladu z namenom iz prejšnjega odstavka in ne nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička.

Za družbo veljajo določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejema Slovenski državni holding, skladno z določbami Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

Sledi, da bo 2TDK pravzaprav po vsebini delovanja nekakšen organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo in ne gospodarska družba. Kaj je vsebina pojma »notranji izvajalec«, je povsem nejasno, ker ZGD takšne oblike gospodarske družbe ne pozna. Iz določb 5. poglavja akta o ustanovitvi, ki opredeljuje upravljanje družbe, je jasno razvidno, da bo 2TDK neke vrste upravni organ. Iz poslovnega načrta, ki ga je Vlada že sprejela, pa lahko zaključimo, da bo 2TDK dejansko specifičen proračunski uporabnik in ne gospodarska družba, ki bi poslovala po pravilih poslovanja gospodarskih družb.

Družba 2TDK bo imela od enega do treh direktorjev, začasno pa jo bo po sklepu o imenovanju od ustanovitve do imenovanja druge uprave, vendar največ dve leti, kot začasni direktor s vsemi pooblastili vodil mag. Žarko Sajić. Imenovani začasni direktor bo podpisal pogodbo o delu z ministrom za infrastrukturo, njegova naloga pa je, da ob pomoči treh ali štirih zaposlenih pripravi vse potrebno za realizacijo javno zasebnega partnerstva za projekt 2. tira Divača Koper. Če drži podatek iz poslovnega načrta, da bo 2TDK imel 4 do 5 zaposlenih in če bodo med temi trije direktorji, vidimo, da bo uprava 2TDK bolj malo poslovala, ampak bo izvrševala politične odločitve vlade.

Iz določb 5. čl. Akta o ustanovitvi lahko razberemo, da bo 2TDK opravljala kot glavno dejavnost drugo podjetniško in posebno svetovanje pod šifro 72.220 enotne klasifikacije dejavnosti. Glede na prvi odstavek 4. čl. Akta, bo 2TDK torej svetovala organom RS in dejansko namesto organov države ali za te organe opravljala, kar bi morali opraviti ti organi.

2TDK bo torej pravna oseba, ki je po obliki gospodarska družba, po vsebini delovanja pa upravni organ. Za takšno unikatno obliko poslovanja je Vlada v poslovnem načrtu in v posmeh vsem vrlim javnim uslužbencev za plače zaposlenih v 2TDK predvidela za leto 2016 iz osnovnega kapitala porabiti 436.000 evrov ali skoraj 100.000 evrov na zaposlenega. Takšna nagrada je izven vseh razumnih meril nagrajevanja javnih uslužbencev, ki jih zagovarja minister za javno upravo, vendar je takšna plačna politika razumljiva, ker iz poslovnega načrta razberemo, da izvedbe projekta drugega tira Divača – Koper pristojna direkcija za infrastrukturo in njen inženir DRI nista sposobna izvesti.

2TDK bo z enim ali tremi direktorji in še enim ali dvema zaposlenima, ki ne bodo direktorji, torej izvedel dejavnosti, ki jih Direkcija za infrastrukturo in inženirska družba DRI z več sto zaposlenimi izkušenimi strokovnjaki ne more realizirati. Če nekaj ljudi zmore opraviti strokovno delo več sto vrhunskih strokovnjakov, so sredstva za njihove plače nemara odmerjena celo zelo skromno. Toda, če 2TDK svoje naložene naloge ne bo izpeljala in ne bo zmogla zagotoviti 1.2 milijarde evrov za izgradnjo 2 tira Divača – Koper, potem so te predvidene plače proč vržen javni denar.

Poslovni načrt predvideva, da bo država že leta 2016 poleg osnovnega kapitala zagotovila za izvajanje nalog 2TDK še 20 mio evrov za pripravljalna dela in še 79 mio evrov za izvedbo javno zasebnega partnerstva na podlagi posebnega zakona, vse skupaj torej 100 mio evrov za naročeno svetovanje in pripravo pravnih podlag za javno zasebno partnerstvo. V letu 2017 bo Slovenija vložila še 100 mio evrov in tako skupaj iz javnih virov v partnerstvo prispevala 200 mio evrov.

Če bo realizacija projekta stala 1. 4 milijarde evrov, kot kažejo projekcije DRI, pomeni, da bo 2TDK morala pridobiti pri zasebnih partnerjih še 1.2 milijarde evrov. Ker ta privatna sredstva ne bodo krediti in ker naj bi bilo edino realno premoženje 2TDK koncesija za izgradnjo in upravljanje drugega tira, lahko ugotovimo, da bo iz upravljanja drugega tira 2TDK morala zasebnim partnerjem pokriti njihov interes, kar pomeni povrniti vložen kapital in še ustvariti primeren dobiček. Kako bo 2TDK poslovala, da bo takšno breme zmogla, ve slovenska Vlada, ki odločno stoji za tem modelom, a privatni vlagatelji bodo kot pogoj za svoj prispevek zahtevali ekonomsko prepričljivo gotovost donosnega vlaganja. Iz poslovnega načrta ni mogoče razbrati, na katere limanice se bo nalimalo 1.2 milijardi privatnega kapitala za 27 km proge, vendar to vprašanje prepuščam v preverjanje ekonomskim strokovnjakom.

Sam pa poudarjam, da je v poslovnem načrtu in ustanovitvenem aktu predvidena podelitev koncesije za gradnjo drugega tira družbi 2TDK močno vprašljiva možnost, glede na zavezo Slovenije iz pristopne pogodbe k EU, da bo podeljevala koncesije izključno po javnih razpisih in nikakor ne neposredno s sklepi vlade ali s kakšnim posebnim zakonom. Neposredno podeljevanje koncesij na infrastrukturnem področju je po moji vednosti kršitev pristopne pogodbe in če bo vlada s podelitvijo koncesije 2TDK na način, kot to predvideva, tudi izvedla, bodo verjetno sledile sankcije Evropske unije zaradi kršitev pogodbenih obveznosti iz pristopne pogodbe.

Tarča z dne 23.6. 2016 je neverjetno jasno razgalila vso nepremišljenost Vlade, ki sprejema akte o 2TDK, ne da bi predloge aktov pred sprejemom prepustila presoji pravne in ekonomske stroke. Ne morem verjeti, da je služba vlade za zakonodajo soglašala z akti o 2TDK in še manj verjamem, da je ekonomska stroka preračunala ta model financiranja in ocenila, da je takšen model optimalna možnost za javne koristi Republike Slovenije. Iz izvajanj udeležencev Tarče sem razbral, da celo poslanci, vsekakor pa neodvisni ekonomist dr. Kovač ocenjujejo, da je ta projekt ekonomsko nevzdržen in povsem nerealen. Minister za pravosodje, bivši predsednik protikorupcijske komisije, pa v svoji izjavi ni mogel prikriti, da je ogorčen nad delovanji lobijev in dejstvom, da je za Vlado varovanje javnega interesa drugotnega pomena.

Ogorčenje razbesnjenih Primorcev in duhovitosti bivšega ministra Pavlihe pa lepo odsevajo vsesplošno prepričanje slovenske javnosti, da je ravnanje Vlade in pristojnega ministrstva dejansko oškodovanje proračuna v korist privatnih interesov in tujega kapitala. Nič nenavadnega ni, da se takšno prepričanje ustvarja, glede na dejstvo, da uradni sklepi in sprejeti akti ne pomenijo tega, kar nam odgovorni predstavniki oblasti razlagajo. Spomnimo se otroške logike, kdor laže, ta tudi krade. Toda če že Vlada in SDH in pristojni ministri namerno zlorabljajo oblast, počnejo to skrajno nespretno, saj sprejemajo svoje odločitve v obliki skregani s pravno in ekonomsko logiko ali celo z zdravo pametjo. Na vse to se potem doda še sprenevedanje, ki ga ljudje dojemamo kot posebno obliko prezira slovenskih državljanov, saj naši oblastniki s svojim ravnanjem dokazujejo, da so prepričani, da smo državljani tako neuki, da ne znamo prebrati niti tega, kar Vlada zapiše v svoje odločitve.

Iz odgovorov urada Vlade RS za informiranje bode v oči še podrobnost, da je edini odgovoren za vso zmedo minister za infrastrukturo Peter Gašperič. Ni mi znano, kdo vse je ministru pripravljal predloge sklepov in aktov za sprejem na Vladi, kot mi tudi ni znano, ali minister ni le pridno naredil, kar mu je naročil predsednik Vlade ali kar stranka SMC. Nekaj pa je gotovo. Če se bo zadeva nadaljevala, kot se je začela in bo minister še naprej vztrajal pri zagovarjanju takšne vladne politike, bo na koncu edini grešni kozel in ga bosta SMC in predsednik vlade pustila na cedilu. Glavna krivca, ki vodita igro, se bosta na koncu skrila za hrbtom formalno edinega odgovornega ministra za vse sprejete odločitve, ki pomenijo uničevanje slovenskega gospodarstva. Navsezadnje je to pač usoda vseh, ki pridno izvajajo voljo drugih in pozabijo na stroko.

Tako, tu se bom ustavil in predlagam bralcem bloga, da preberejo priložene akte, ki jih je sprejela Vlada, pogledajo v ZGD in vse to primerjajo s tem, kar nam dnevno servirajo naši mediji v službi politike in nato sami presodijo, koliko lahko verjamemo ministru za infrastrukturo, da bo ta Vlada še pred koncem mandata začela z gradnjo nujno potrebnega tira Divača-Koper.

Prepričan sem, da sprejeti sklepi in akti Vlade o vsej zadevi sami povedo več, kot moji komentarji in upam, da boste bralci bloga sami presodili, ali je projekt 2TDK upravičeno tarča ogorčenja Primorcev in počasi vedno bolj vseh domoljubnih državljanov samostojne Republike Slovenije.

Dokumentacija:

Akt o ustanovitvi 2TDK

Poslovni nacrt_2TDK

%d bloggers like this: