Kako vlada (ne)gradi Drugi tir Divača-Koper in odgovore na vprašanja javnosti prevaljuje na civilno družbo

Stanko Štrajn

Kako Slovenija gradi drugi tir Divača-Koper določa Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper ( ZIUGD) ki je stopil v veljavo 21.7.2018. Iz odgovorov na vprašanja, kako po navedenem zakonu poteka gradnja, lahko zaključimo, da je ZIUGD nerealen, ali pa da Ministrstvo za infrastrukturo in njegovi pristojni organi pravzaprav sploh ne vedo, kako bi po tem zakonu drugi tir Divača- Koper zgradili.

Da ne bo napak v razumevanju navedene alternative, si oglejmo dobesedno korespondenco, ki sem jo imel z Uradom vlade RS za komuniciranje, ki je izposloval odgovor Ministrstva za infrastrukturo, in na koncu še moj komentar njihovega neodgovora.

Z Uradom vlade RS za komuniciranje z javnostmi sem imel naslednje dopisovanje po elektronski poti:

Spoštovani

Ministrstvo za infrastrukturo je po vašem posredovanju mojega vprašanja zakaj vlada ni sprejela v zakonskem roku koncesijskega akta za podelitev koncesije 2TDK d. o.o. odgovorilo, da vlada koncesijskega akta ne more sprejeti, ker še niso enotno opredeljeni relevantni dokumenti potrebni za vodenje te investicije.

Prosim, da mi odgovorite na naslednja vprašanja:

 1. Kateri so relevantni dokumenti, ki še niso enotno opredeljeni, zaradi česar ni mogoče sprejeti koncesijskega akta.
 2. Ali so vsi relevantni dokumenti sploh sprejeti, ali so sprejeti samo nekateri, drugi pa še niso sprejeti.
 3. Če relevantni dokumenti so sprejeti, zakaj niso enotno opredeljeni. Če relevantni dokumenti niso sprejeti, kdaj bodo sprejeti, da bo omogočeno pristopiti k enotni opredelitvi teh dokumentov.
 4. Kdo relevantne dokumente pripravlja in jih enotno opredeljuje. Če dokumente pripravljajo pristojni organi, kateri so ti organi in kdo so odgovorne osebe teh organov.
 1. Kako je možno objaviti razpis za pripravo PZI projektov, če še nimamo enotno opredeljenih relevantnih dokumentov.
 2. Ali je 2TDKprevzela obveznosti investitorja od Direkcije za infrastrukturo in če je, s katerim dokumentom je bil prevzem obveznosti izveden.
 3. Ali ima 2TDKzagotovljene vire financiranja za vodenje investicije, če še niso enotno opredeljeni relevantni dokumenti, ni še sprejetega koncesijskega akta in tudi še ni sklenjena koncesijska pogodba in stavbna pravica graditi še ni vpisana v zemljiški knjigi.
 4. Ali 2TDKlahko črpa odobrena evropska sredstva, če nima koncesijske pogodbe.
 5. Ali 2TDKlahko najema kredite pri EIB, če nima urejenega statusa koncesionarja in s katerimi instrumenti varovanja bo garantiral vračilo kreditov.
 6. Če 2TDKnima koncesije in nima premoženja, ki bi ga zastavil za pridobitev kreditov EIB, ali je predvideno, da bo za najetje kreditov jamčila Republika Slovenija.
 7. Kdo je odgovoren, da vlada ni sprejela koncesijskega akta v zakonsko določenem roku in kako bo odgovarjal, za opustitev svojih dolžnosti.
 8. Kdo je odgovaren za blamažo v zvezi s maketo drugega tira Divača – Koper in kako je vlada ukrepala proti odgovornim osebam, kot je to napovedal bivši predsednik vlade dr. Miro Cerar, tik preden je odstopil.
 9. Ali je po veljavnem zakonu o drugem tiru sploh mogoče izvesti to investicijo in drugi tir zgraditi. Če je to mogoče, zakaj se dela še niso začela, čeprav je porabljenega že 90 milijonov javnega denarja, če pa to ni mogoče, kdaj bo vlada predlagala razveljavitev ali spremembo zakona, ki ovira izgradnjo drugega tira in kdaj bo končno odgovorno pristopila k izvedbi te investicije na podlagi veljavnih sistemskih predpisov.

Za korektne odgovore, ki jih bom  uporabil za pisanje mojih razmislekov o Drugem tiru Divača – Koper, ki jih nameravam javno objaviti in tako kot državljan prispevati k odgovornemu delu vlade pri vodenju pomembne infrastrukturne investicije, se vam v naprej zahvaljujem.

V Ljubljani  23.11.2018

S spoštovanjem

Stanko Štrajn

Ker dva tedna ni bilo odgovora, sem napisal naslednjo urgenco:

Spoštovani

23.11.2018 sem vas zaprosil za odgovor na 13 postavljenih vprašanj, ki se nanašajo na enega najpomembnejših investicijskih projektov v Sloveniji – izgradnjo drugega tira Divača- Koper. Do danes nisem prejel vašega odgovora, ki bi mi omogočil presojo, koliko ta projekt vlada vodi gospodarno in transparentno v javno korist. Zato vas ponovno prosim, da mi odgovore, ki jih kot odgovoren državljan potrebujem za javno obravnavo razlogov zaradi katerih gradnja tega projekta stoji, čeprav tako imenovani inhouse inženir DRI in inhouse investitor 2TDK hitro trošita proračunskli denar vložen v osnovni kapital 2TDK d. o. o., v razumnem roku posredujete. Prepričan sem, da je kritična javna obravnava tega projekta pomemben prispevek za sprejem ustreznih ukrepov vlade za preprečitev nadaljnjih zlorab proračunskega denarja, ki se kljub nastopu nove vlade niso prenehale.

Če ste se odločili, da na moja vprašanja ne boste odgovorili, mi prosim to sporočite, da bom lahko odgovore poiskal namesto v uradnih informacijah v pravni in finančni analizi medijsko objavljenih informacij, ki nakazujejo veliko verjetnost, da nova vlada nadaljuje katastrofalno vodenje tega projekta, ki ga je zastavila prejšnja Cerarjeva vlada.

V Ljubljani  5. 12. 2018

S spoštovanjem

Stanko Štrajn

Naslednji dan sem prejel naslednje kratko obvestilo

Spoštovani gospod Štrajn,

sporočamo vam, da smo vaša vprašanja posredovali pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo in upamo, da v najkrajšem možnem času prejmete odgovore nanje.

Prijazen pozdrav,

Takoj sem se zahvalil za obvestilo in predlagal, da mojo urgenco posredujejo še Ministrstvu za infrastrukturo.

Spoštovani

Hvala za vaše obvestilo. Hkrati vas prosim, da mojo urgenco posredujete tudi Ministrstvu za infrastrukturo. Ker odgovor na 13 preprostih vprašanj ne terja  več kot kakšno uro dela, ni sprejemljivo, da Ministrstvo že več kot dva tedna ne odgovori.

S spoštovanjem

Stanko Štrajn

Še istega dne, na svetega Miklavža dan, 6.12. 2018, sem prejel naslednji odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

Spoštovani,

Ministrstvo za infrastrukturo vam je v zvezi s pripravo koncesijskega akta in koncesijske pogodbe že poslalo  pojasnila. Zadevni akti so v pripravi v fazi delovnih osnutkov, zato vam podrobnejših informacij v zvezi z njihovo vsebino ne moremo posredovati.

Naj navedemo še, da si vlada in pristojni državni organi ves čas prizadevajo za čimprejšnji sprejem ustreznih aktov, ob tem pa zgolj pripominjamo, da je rok instrukcijski. To nas nikakor ne odvezuje odgovornosti za pravočasen sprejem aktov, vendarle pa je pri tako kompleksnem in dolgoročnem koncesijskem razmerju najpomembnejše, da se pripravijo kvalitetne pravne podlage, ki bodo upoštevale vse vidike tako zahtevnega projekta, sploh če sklenitev koncesijske pogodbe ni pogoj za začetek izvajanja pripravljalnih del in v ničemer ne ovira trenutnega izvajanja projekta.

Kot ugleden pravni strokovnjak se gotovo strinjate, da bi bilo neodgovorno, če bi zgolj zaradi sledenja časovnim vidikom (ki sicer na začetek izvajanja pripravljalnih del nimajo pravnih učinkov) zanemarili pomembna vsebinska vprašanja, ki bi se v obdobju izvajanja koncesije izkazala kot kritična. Ob tem naj vas seznanimo, da se zakonski rok za sklenitev koncesijske pogodbe izteče konec januarja 2019 in da ministrstvo še vedno sledi tej časovnici.

Kot smo vam že pojasnili, sodi razpis za PZI med pripravljalna dela, ki jih je v skladu z 10. členom Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) dopustno izvesti še pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Ta zakon določa tudi, da z dnem njegove uveljavitve 2TDK prevzame naloge investitorja, skladno s tem pa je bilo upoštevaje 47. člen ZIUGDT spremenjeno gradbeno dovoljenje.

Vsekakor pa vam lahko zagotovimo, da zakon – vsaj kar zadeva normativni okvir – omogoča izvedbo investicije.

Ob tem bi želeli še pojasniti, da je za nadzor civilne javnosti nad projektom drugega tira vlada Republike ustanovila Projektni svet za civilni nadzor (PSCN). Vaša vprašanja razumemo kot obliko civilnega nadzora, zato vas vabimo, da jih v bodoče naslavljate na PSCN.

Prijazen pozdrav,

Boštjan Lajovic

Odnosi z javnostmi

Langusova 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

http://www.mzi.gov.si/

Ministrstvo za infrastrukturo misli zeleno. Hvala, ker tega sporočila niste natisnili. The Ministry of Infrastructure thinks green. Thank You for not printing this message.

Prošnjo Ministrstva, naj odgovorov ne natisnem, sem upošteval. Ker me ni nihče prosil, naj odgovora ne objavim, menim, da je objava, ki naj ne bo natisnjena, dovoljena.

Vidimo, da mi Ministrstvo za infrastrukturo dejansko ni odgovorilo, kar sem ga vprašal, zato mi ne preostane drugega, kot da skušam po zdravi pameti odgovoriti sam.

1.

Če Ministrstvo za infrastrukturo trdi, da še nima enotno opredeljenih relevantnih dokumentov, zaradi česar ni mogoče pripraviti koncesijskega akta in teh relevantnih dokumentov ne našteje, pomeni, da verjetno sploh ne ve, kateri dokumenti so to. Če že vedo, kateri so ti dokumenti, je očitno, da ministrstvo teh dokumentov še nima in da zato ne ve, kaj bodo ti dokumenti sploh opredeljevali. Ministrstvo sicer trdi, da so ti dokumenti v pripravi, zaradi česar ne more razlagati njihove vsebine, dokler ne bodo sprejeti, a tega izgovora ni možno sprejeti, ker moje vprašanje ne terja odgovora o vsebini dokumentov, pač pa zahteva le naštevanje dokumentov, ki nam še manjkajo in brez katerih ni mogoče sprejeti koncesijskega akta.

2.

Ministrstvo ne odgovori, kateri dokumenti so sprejeti, kateri pa niso, zaradi česar lahko z gotovostjo domnevamo, da pravzaprav še ni sprejet niti en sam relevanten dokument, kaj šele, da bi bili ti skrivnostni dokumenti lahko predmet usklajevanja z zakonsko vsebino.

3.

Ker relevantni dokumenti, kot to trdi Ministrstvo za infrastrukturo niso sprejeti, bi moralo Ministrstvo odgovoriti, kdaj bodo sprejeti. Ker tudi tega odgovora ni, moramo domnevati, da na Ministrstvu ne vedo, kdaj bo kakšen relevanten dokument sprejet, še manj, kdaj bo možno te dokumente enotno opredeliti. Gotovo je le to, da ni mogoče enotno opredeljevati dokumentov, ki jih še ni.

4.

Ker Ministrstvo za infrastrukturo ne odgovori, kdo so organi in odgovorni funkcionarji, ki bi morali relevantne dokumente ne le sprejeti, temveč jih tudi enotno opredeliti, je možno zaključiti, da resorno Ministrstvo za infrastrukturo ščiti neodgovorno delo organov v njegovi pristojnosti in da dejansko podpira neodgovorno delo, zaradi katerega se negospodarno vodi najpomembnejša infrastrukturna investicija in povzroča ogromna gospodarska škoda slovenskemu gospodarstvu.

5.

Iz odgovora, da ureditev koncesijskih razmerij ni pogoj za objavo PZI projektov, ne moremo ugotoviti, kako je možno pripraviti PZI projekte, če še ni niti odločeno, kakšen bo drugi tir Divača-Koper, saj so PGD projekti za enotirno progo s servisnimi predori za reševanje, po javno objavljenih informacijah, spremenjeni, tako da bi naj gradili predore z elementi dvotirne proge. Če PGD projekti in investicijski program, ki sta gotovo relevantna dokumenta, še nista sprejeta in enotno opredeljena, potem je tudi PZI projektiranje namenjeno zgolj trošenju proračunskega denarja in ustvarjanju vtisa, da ima vlada resničen namen graditi drugi tir Divača – Koper in ne le trošiti proračunski denar.

6.

Vprašanje, ali je 2TDK prevzela investitorstvo od Direkcije za infrastrukturo in s katerim dokumentom je bilo to izvedeno, je Ministrstvo za infrastrukturo prezrlo in nanj ni odgovorilo. Zato lahko upravičeno dvomimo, če sledimo logiki nejevernega Tomaža in lahko verjamemo le dejstvom, podprtimi z dokazi in navedbo dokumentov, s katerimi naj bi bilo izvedeno, kar je Ministrstvo javno razlagalo, namreč da je investitorstvo preneseno na 2TDK. Če investitorstvo dejansko ni preneseno na 2TDK, je seveda povsem nerazumljivo, da 2TDK razpisuje projektiranje PZI projektov, če še niti ni prevzelo položaja investitorja z ali brez koncesije, v skladu ali v naprotju z veljavnim ZIUGD)

7.

Če bi 2TDK imel zagotovljene vire financiranja, čeprav še nima urejenega koncesijskega razmerja, čeprav še ni enotno opredeljenih relevantnih dokumentov in še nima urejene stavbne pravice, ni razlogov, da Ministrstvo ne bi odgovorilo in ne bi naštelo predvidenih finančnih virov za financiranje nameravane gradnje. Če finančni viri niso predvideni, seveda odgovor na tako enostavno, a ključno vprašanje, ni mogoč. Še več, brez zagotovljenih virov financiranja, ni mogoče voditi nobene investicije, pa naj se ministrstvo spreneveda kolikor hoče. Brez denarja ne bo drugega tira, ne glede na to, kaj piše v ZIUGD in ne glede na to, ali resorno ministrstvo ta zakon razume ali ne.

8.

2TDK gotovo ne bo mogla črpati odobrenih evropskih sredstev, če ne bo imela urejenega statusa koncesionarja, pa čeprav ZIUGD omogoča voditi pripravljalna dela še pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Da, gotovo 2TDK lahko brez koncesijske pogodbe vodi pripravljalna dela, a ne s sredstvi iz EU, pač pa le s sredstvi iz proračuna RS, ki jih zbiramo davkoplačevalci.

9.

Ker 2TDK nima urejene koncesije, ne more črpati nepovratnih sredstev EU in ker tudi nima premoženja ,s katerim bi lahko jamčil vračilo kreditov, ne more najemati kreditov pri EIB in drugih bankah, saj nobena banka ne odobri kredita brez jasno izkazanih instrumentov, ki garantirajo vračilo kredita. Dejansko bo za kakršne koli kredite morala jamčiti Republika Slovenija, a kaj ko to v ZIUGD ni predvideno in za izdajo garancij države ni zakonske podlage. Zato seveda tudi na to vprašanje ne dobimo jasnega odgovora oziroma ga sploh ne dobimo.

10.

V ZIUGD ni predvideno, da bi Republika Slovenija garantirala vračilo kreditov najetih za izgradnjo drugega tira Divača- Koper. Če ne bo garancij, tudi kreditov ne bo, kar je jasen odgovor, a ga Ministrstvo za infrastrukturo ne zmore, saj bi sicer priznalo, da je ZIUGD povsem zgrešen zakon. Priznati, da je potrebno ZIUGD odpraviti ali vsaj spremeniti, je obrat, ki ga bo vlada nekoč prisiljena izvesti, vendar pa ni mogoče napovedati, kdaj.

11.

Kdo je odgovoren, da vlada ni v predvidenem roku sprejela koncesijskega akta in kako bo ta skriti odgovorni neodgovornež odgovarjal za opustitev njegovih dolžnosti, nam resorno Ministrstvo za infrastrukturo ne odgovori, kar pomeni, da tega ne ve. Če pa ve, pa namerno prevaljuje odgovornost nase, na vlado in na predsednika vlade g. Marjana Šarca osebno. Težava je le v tem, da predsednik vlade tega dejstva še ni dojel, oziroma s tem še ni seznanjen. Če pa ni seznanjen, potem gotovo ni kriv, je pa objektivno politično odgovoren, ker dela vlade ne vodi tako, da bi resorno ministrstvo opravljalo svoje dolžnosti.

12.

Še vedno ne vemo, kdo je zakuhal blamažo z maketo in še vedno javnost ne ve, ali je kljub odločni napovedi bivšega predsednika vlade Mira Cerarja ta oseba odgovarjala ali ne. Ker na to vprašanje ni odgovora, je možen le zaključek, da vlada RS prevzema odgovornost za maketo drugega tira in da s takšnim nerazumljivim toleriranjem neodgovornega in škodljivega ravnanja njenih organov in funkcionarjev dejansko takšno škodljivo ravnanje šteje za dopustno ali celo hvale vredno.

13.

Na koncu ne izvemo, ali je gradnja drugega tira v skladu z ZIUGD sploh možna in kako je možna. Ker nihče ne demantira, da je Slovenija za ta projekt že porabila 90 milijonov evrov in dejstva, da se dela dejansko še niti niso začela, lahko ugotovimo, da je res toliko denarja porabljenega za »mnogo hrupa za nič«. Nadalje lahko upravičeno domnevamo, da vlada RS še ni odgovorno pristopila k vodenju te investicije in da ZIUGD še ni resno pretehtala. Če bi vlada ZIUGD pretehtala in razumela, bi Ministrstvo za infrastrukturo lahko odgovorilo, bodisi da je po ZIUGD gradnja možna, bodisi da po tem zakonu ni mogoče graditi, zaradi česar, ga bo treba razveljaviti. Ker takšnega odgovora ni, je pač edino možno trditi, da se s projektom drugega tira ne vlada, ne  nejno resorno ministrstvo dejansko ne ukvarjata.

Ministrstvo za infrastrukturo v svojem odgovoru ne odgovori, kar sem vprašal, pač pa trdi, da Ministrstvo zasleduje časovnico, da bo koncesijska pogodba sklenjena do konca januarja 2019 in to kljub temu, da so zakonski roki le instruktivni. Prav, pustimo se presenetiti in počakajmo do konca januarja 2019 in se veselimo obljube. Toda bojim se, da se bo potrdila srbska ljudska modrost, ki v znanem pregovoru pove: »Obečanje ludom radovanje.«( Obljuba je veselje norcev ).

N akoncu pa ne smemo spregledati še pomembnega nasveta, za katerega prav tako nisem prosil. Ministrstvo za infrastrukturo mi svetuje, naj se v prihodnje obračam namesto na pristojne resorne organe preko vladne službe za komuniciranje raje na Projektni svet za civilni nadzor, v katerem sodelujejo vidni člani civilne družbe, ki jih je imenovala vlada, da bodo nadzorovali vodenje tega projekta. Torej: Sprašujem naj namesto vlade in njenih pristojnih organov kar nevladni Projektni svet za civilni nadzor, ki je v medijih že javno objavil, da svoje nadzorne funkcije ne more opravljati, ker nima dostopov do ključnih dokumentov. Dobronameren nasvet lahko razumemo le tako, da mi bo nekoč Projektni svet za civilni nadzor znal odgovoriti na enostavna vprašanja o tem, kako bomo po ZIUGD gradili drugi tir, na katera od pristojnih organov ne dobimo odgovora.

Če mi še Projektni svet za civilni nadzor ne bo znal odgovoriti, ga bo vlada gotovo odpoklicala in imenovala v ta svet druge predstavnike civilne družbe, ki bodo lahko vladi razložili dovolj jasno, da bo celo vlada razumela, da se takšnih investicij na način, kot to določa ZIUGD, ne da izvesti.

One response

 1. Stanko,

  Odličen komentar. Ker od MzI nisi dobil pametnega odgovora, ti poizkušam pomagati v iskanju le tega. Glavni problem je v finančni konstrukciji projekta, ker MF “ne najde” denarja za zaključitev finančne konstrukcije, čeprav se letos viški denarja v proračunu dejansko valjajo pod mizo, presežek bo letos dosegel skoraj celotni strošek izgradnje 2. tira. Bo treba finančnemu ministru kupiti povečevalno lupo, da ga bo našel?

%d bloggers like this: