Protikorupcijska komisija opozarja na korupcijska tveganja v vladnem zakonu

Nekajkrat sem omenil, da je vladni predlog zakona o drugem tiru Koper – Divača zaradi previsoko ocenjene vrednosti naložbe v drugi tir, zaradi še nezaprte finančne konstrukcije, nejasno opredeljenih virov financiranja in nedorečenosti razmerij med javnim podjetjem 2TDK in izvajalci storitev zanj ter med domačimi in tujimi družbeniki v podjetju 2TDK, potencialni vir korupcije v velikem obsegu. Podobnega mnenja je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je včeraj podala – široko  argumentirano – negativno mnenje o vladnem predlogu zakona o drugem tiru.

V grobem, v KPK pravijo, da je zakon preveč splošen, da so razmerja nedorečena, da neposrednega javnega nadzora ne bo mogoče izvajati in da če vlada “ne bo delovala po načelu transparentnosti, in ne bo vključila dodatnih mehanizmov javnega nadzora, predstavlja predmetni okvir predloga zakona precejšnje tveganje za korupcijska ravnanja“.

Komisija ugotavlja, da ji Predloga zakona niste posredovali v usklajevanje, kljub temu, da se njegova vsebina nanaša na njeno delovno področje, še posebej upoštevaje določbo petnajste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečišćeno besedilo; v nadaljevanju: ZlntPK), po kateri komisija daje mnenje k predlogom zakonov ter ostalih predpisov pred njihovo obravnavo na vladi o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov. Glede na navedbo delovnega telesa Vlade RS v sporočilu z javnost z dne 28. 3. 2017, da bo Predlog zakona uvrščen na sejo Vlade RS dne 30. 3. 2017, rok objavljen na spletnih Vlade RS za podajo komentarjev na Predlog zakona pa je 29. 3. 2017, je mogoče že v naprej zaključiti, da kakršnikoli komentarji, posredovani izven medresorskega usklajevanja, torej tuđi od komisije, ne bodo niti obravnavani niti ne upoštevani.

Menimo, da je predlog zakona glede na strateško pomembnost in okvirno investicijsko vrednost preveč splošen. Na tako splošni ravni je težko opredeliti in s tem v naprej zamejiti konkretna korupcijska tveganja, ki jih takšen način nomotehničnega urejanja prinaša. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da v kolikor Vlada RS pri nadaljnjem urejanju izgradnje, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom ne bo delovala po načelu transparentnosti, in ne bo vključila dodatnih mehanizmov javnega nadzora, predstavlja predmetni okvir predloga zakona precejšnje tveganje za korupcijska ravnanja Vlade RS, družbe 2TDK d.o.o. in morebitnih družbenikov te družbe. Dejstvo je, da so vloga, pravice in obveznosti morebitnih družbenikov nedorečeni.

Prav tako je zgolj okviren investicijski program in finančni načrt projekta. Nad poslovanjem družbe 2TDK d.o.o. pa bo bdelo le ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. To pomeni, da neposrednega javnega nadzora nad nadaljnjim delom Vlade RS in drugih družbenikov ne bo mogoče izvajati.

Iz navedenega razloga Vlado RS pozivamo, da predlog zakona umakne z dnevnega reda seje, saj je predlog zakona nedorečen in zato s sabo prinaša številna korupcijska tveganja, ki pa jih je potrebno pred obravnavo predloga zakona na seji vlade razrešiti. Med drugim je sama priprava Predloga zakona potekala na način, da je omogočala aktivno vključitev tistim, na katere se bo sprejeti zakon nanašal (Slovenske železnice, d.o.o.), nekatere druge organe, ki pa bi, tudi v luči posledic, ki jih je prinesel projekt TEŠ6, morali biti vključeni (med drugim komisija, Računsko sodišče itd.) pa je izključeval. Kot že omenjeno, je komisija imela za pripravo svojih komentarjev na predlog zakona zgolj en delovni dan.

V luči nadaljnjega preoblikovanja predloga zakona pa Vlado RS pozivamo, da v predlogu besedila, poleg spodaj navedenih predlogov sprememb posameznih členov zakona, sprejme potrebne varovalke za večjo transparentnost nadaljnjega načrtovanja, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Vir: Pripombe Komisije za preprečevanje korupcije na Vladni predlog zakona

En odgovor

  1. Vlada republike Slovenije ni upoštevala pripomb in predlogov KPK in je nespremenjen predlog zakona poslala v parlament. To pomeni dvoje :
    – vlada je ravnala koruptivno, saj ignorira predloge in zahteve KPK
    – v kolikor bodo poslanci sprejeli v obravnavo zakon, ki je po mnenju KPK koruptivne narave, se pridružujejo koruptivnemu ravnanju vlade in spreminjajo naš parlament v leglo korupcije

    Kaj zdaj to pomeni? Ali je KPK popolnoma zgrešila svoje poslanstvo (na kar bi njen predlagatelj, predsednik države moral reagirati in jo odpoklicati), ali pa bo državni zbor reagiral na to in bo tak zakon zaradi koruptivnih tveganj zavrnil in če tega ne bo naredil, ali smo že “prodana republika Korupcistan”???

%d bloggers like this: