Finančni mediji v službi finančne industrije in evrokracije

Boris Jazbec

Priloženo je bilo spisano, kot odgovor na objavljeno vest agencije Bloomberg:

»They want their money back: Investors push back on EU bailout.«

Šlo je za izrazito enostranski prikaz izključno ene od vpletenih strani. Bloomberg je  pravico do resnice odstopil bivšemu guvernerju BS, bivši predsednici vlade RS in ostalini njune podpore ekonomske stroke v Sloveniji.

Seveda Bloomberg nasprotnega mnenja ni objavil. Pričakovano, ga niso objavili niti domači mediji, pa tudi kakšen spletni portal se je izognil njegovi objavi.

Takole je bilo zapisano:

“10.8.2018

Zaskrbljeno spremljamo leta 2013 izveden bail-in v Sloveniji. Oškodovanim investitorjem država že pet let odreka pravico do pritožbe in vpogled v finančne kazalce, zaradi katerih je bail-in izvedla. Naše dokumentirane informacije o bail-inu so drugačne od prikazanih v članku: »They want their money back: Investors push back on EU bailout«.

Priprava

 1. Slovenija je bila večinska lastnica 6 domačih bank. Po bail-inu in virtualnem stečaju leta 2013 je država postala 100% lastnik. Mali delničarji in obvezničarji bank so izgubili investicijo v celoti.
 2. Leta 2013 v EU še ni bilo sprejetih pravnih pravil izvedbe bail-ina. Kot nezakonit je prepoznan prvi bail-in izveden na Nizozemskem v banki SNS Reaal februarja 2013. Nizozemska je vsem oškodovancem 4 mesece kasneje povrnila 100% vložek.
 3. EK je zahtevala od Slovenije v letu 2013 izvedbo izrednih stres testov, kljub temu, da je bil v Poročilu izvedbe kapitalskega priporočila – EBA 11.7.2012 za največji sistemski banki – NLB izračunan Core Tier1 v višini 9%, za NKBM pa pod 9%. EK je brezpogojno zahtevala sprejem nacionalne zakonodaje – v nasprotju s takratno zakonodajo EU- ki bi omogočila izvedbo bail-ina.
 4. Pred pripravo zakonodaje je največja sistemska banka NLB zaprosila za pravno mnenje mednarodno pravno pisarno Clifford&Chance, ki je bail-in za podrejene obveznice LT2 (NLB26) izrecno prepoznala, kot protipraven. Isto je zapisalo več institucij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pravnim redom; Združenje bank, Inštitut za primerjalno pravo, pravna služba DZ… (priloga- pravno mnenje Clifford&Chance). NLB je podrejene obveznice prodajala na bančnih okencih nepoučenim vlagateljem.

Izvedba

 1. Stres teste z oceno 3,3 miljarde € dodatnega AQR po metodi »top down« je izvedel Ronald Berger, Oliver Wyman pa po metodi «bottom-up« izdal oceno za 4,8 miljarde €. Kljub 46% razliki v obeh ocenah je BS v celoti izbrala oceno 4,8 miljarde€. Za Slovenijo in čas kriznih razmer izjemno neugodno.

Padanje BDP se je ustavilo v 2/Q/2013, v 3/Q in 4/Q se je pričela stabilna rast BDP, a so bili izbrani simulirani parametri strestesta nerazumljivo katastrofični; za leto 2015 9,5% padec BDP, investicij za 23% in povpraševanje za 18%. V resnici je bil BDP leta 2014 za 3,9% nominalno večji kot leta 2013. Vsa naslednja leta je raslo Slovensko gospodarstvo z eno najvišjih rasti v EU.

Na stres testu so bile za kapitalsko neustrezne spoznane vse slovenske banke. AQR vseh tujih- pregledanih- bank je bil ustrezen. Od 8 bank je država dve manjši banki v zasebni lasti dokapitalizirala, likvidirala in pripojila državni slabi banki.

 1. Za preostalih 6 slovenskih bank je BS najela svetovalce- tuje študente-, ki so v dveh mesecih prevrednotili nepremičnine v lasti ali zastavi bank. Vrednotenje je bilo izvedeno po metodi avtomobilske vožnje mimo nepremičnin. Zahtevane vrednosti cenitev je BS svetovalcem posredovala na delovnih sestankih pred ogledi in so še danes- po 5 letih- top tajnost BS. Z izvedbo te ključne »fake« točke so bili simulirani pogoji za insceniranje propada celotnega slovenske domačega bančnega sistem. Vse nadaljnje aktivnosti so bile rutinska operacija z že vnaprej znanim rezultatom.
 2. Prenos slabih kreditov na slabo banko je bil izveden s 70-80% diskontom. Prenešeni so celo krediti z boniteto A, nekateri tudi brezplačno, da je postal AQR posamezne banke zadosti negativen za bail-in.
 3. AQR vseh 6 slovenskih bank postane negativen do meje, ki omogoča bail-in v celoti. Po verjetnostnem računu tak rezultat ni možen razen, če regulator BS ne pove ocenjevalcem in prenašalcem »slabih« kreditov rezultata vnaprej. Ocenjevalci so izhajali iz znanega rezultata, le vrednosti , ki so simulirale končni izračun, so morali skupaj z BS ugotoviti.
 4. Brez revizorjev in brez uporabe mednarodnih računovodskih standardov. V virtualnem stečaju vseh slovenskih bank ni sodeloval noben revizor. V nobeni fazi niso bili uporabljeni mednarodni računovodski standardi. Vse je potekalo na osnovi nepooblaščenih svetovalcev, ki so se v pogodbah sklenjenih z BS distancirali od odgovornosti in na podlagi fantazijsko izmišljenih parametrov za stres teste.
 5. Per 30.9.2013 so banke v bilancah prikazale pozitivni AQR, BS pa na isti dan negativnega. NLB bilanca: +835 milijonov €, BS: -318 milijona €, AQR banke se razlikuje za 1,153 miljarde €.

Povzetek

 1. Na odločbo BS se je pritožila samo Gorenjska banka. Od zahtevane dokapitalizacije 328 mio.€ je BS v tožbenem postopku pristala na 15 milijonov€, ali 22x manj od njene prvotne zahteve.
 2. Ustavno sodišče je po treh letih od bail-ina odločilo, da je zakon, ki omogoča bail-in neustaven, ker ne omogoča oškodovancem pritožbe in vpogleda v izračun negativnega AQR po izračunu BS . Kljub odločbi Ustavnega sodišča država Slovenija -5 let po bail-inu- takega popravka zakona še ni sprejela.
 3. Guverner BS in sodelujoči viceguvernerji so bili kazensko ovadeni slovenskim organom pregona, ker so nezakonito zmanjšali AQR slovenskih bank z nepotrebnimi prenosi kakovostnih kreditov na slabo banko, cenitve nepremičnin po neverodostojnih metodah z vprašljivo usposobljenimi cenilci in brez sodelovanja pooblaščenih revizorjev ter brez upoštevanja MSRP.
 4. Izjemno vlogo pri virtualnem stečaju je odigrala ECB in EK. G. Juncker in g. Draghi osebno podpirata opisano delo bivšega guvernerja dr. Jazbeca tako, da na slovenske pravosodne organe in vlado naslavljata nelegitimne zahtevke, ki so v direktnem nasprotju s suverenostjo EU države. Zahtevata, da policija, tožilstvo in preiskovalno sodišče takoj prenehajo z vsemi aktivnostmi, ki bi razjasnili postopke in oškodovanja investitorjev v letu 2013.
 5. PS: Zmotila nas je navedba ga. Otilia Dhand, višja podpredsednica za srednjo in vzhodno Evropo za osnovno Bruselsko Teneo Intellegence. Menimo, da je v EU sume nepravilnosti potrebno raziskati zaradi spoštovanja pravil EU in morebitnega oškodovanja državljanov, ne pa jih pometati pod preprogo.

Prosimo, da tudi z našim vedenjem o slovenskem bail-inu obogatite vaše bralce.”

One response

%d bloggers like this: