Minister Leben, laži in maketa

Stanko Štrajn

V preteklem tednu, ko so mediji objavili vest, da je kriminalistična policija vložila kazensko ovadbo zoper štiri osumljene osebe zaradi zlorabe položaja v postopku javnega naročanja za oddajo naročila izdelave makete drugega tira Divača – Koper, je minister Jure Leben večkrat javno izjavil, da je pogodba o naročilu izdelave makete med Direkcijo za infrastrukturo in podjetjem ART REBEL 9 vizualne komunikacije d.o.o. razveljavljena in da proračun Republike Slovenije izvajalcu naročila ni plačal pogodbeno določenega zneska v višini 133.590,00 evrov.

Kar trdi minister Jure Leben, ni res, pač pa je res naslednje:

ni res, da bi bila pogodba o naročilu izdelave makete Drugega tira Divača – Koper razveljavljena, saj je razveljavitev pogodbe možna če jo razvežeta pogodbeni stranki sporazumno, ali če pogodbo razveljavi ali razglasi za nično sodišče v pravdnem postopku, če so za to izpolnjeni pogoji.

 1. Upnik ART REBEL d.o.o. je 23.8.2018 vložil izvršilni predlog za plačilo 133.590 evrov na podlagi verodostojne listine računa št.125 -18 z dne 14.4.2018.
 2. Okrajno sodišče je s izvršilnim sklepom 0000VL 67810/2018 predlogu upnika zoper dolžnika Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo ugodilo in naložilo dolžniku po pravnomočnosti sklepa plačati terjatev v višini 133.590,00 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 15.4.2018 dlje do plačila in povrniti 186 evrov stroškov izvršilnega postopka.
 3. Dolžnik je 23.8.2018 procesno ugovarjal nepravilno vročitev sklepa o izvršbi, ker sklep ni bil pravilno vročen državnemu odvetništvu, kot zakonitem zastopniku dolžnika.
 4. Upnik je 16.10.2018 vložil predlog za uvedbo predhodnega postopka poskusa mirne rešitve spora in vztrajal pri plačilu terjanega zneska v višini 133.590,00 evrov.
 5. Dolžnik Direkcija za infrastrukturo je 21.11.2018 zavrnila predlog za uvedbo predhodnega postopka poskusa mirne rešitve spora, ker je dolžnik 21.3.2018 na podlagi 638. čl. Obligacijskega zakonika odstopil od pogodbe št. 2431 – 17 – 300179/0, ker naj bi upnik ne izpolnil naročenega naročila, ker je angažiral podizvajalca in ker izdelana maketa ne vsebuje ključnih elementov naročenega izdelka.

Vidimo, da ni res, da bi bila pogodba o naročilu izdelave makete Drugega tira Divača – Koper razveljavljena, saj je razveljavitev pogodbe možna če jo razvežeta pogodbeni stranki sporazumno, ali če pogodbo razveljavi ali razglasi za nično sodišče v pravdnem postopku, če so za to izpolnjeni pogoji.

Res je, da dolžnik terjanega zneska ni plačal in da je zato v teku izvršilni postopek, ki se lahko konča s pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, ali z razveljavitvijo izvršilnega sklepa in nadaljevanjem izvršilnega postopka v pravdi.

Ni mogoče z gotovostjo vedeti, kako se bo postopek izterjave terjatve upnika končal, toda z veliko verjetnostjo je možno domnevati, da bo na koncu proračun Republike Slovenije plačal glavnico 133.590,00 evrov z zakonitimi obrestmi od 15.4.2018 dalje in še stroške izvršilnega postopka in pravdne stroške, če se bo izvršba nadaljevala v pravdnem postopku.

Sklicevanje dolžnika na 638. čl. OZ bi bilo upravičeno, če bi dolžnik odstopil od pogodbe še preden je naročeni izdelek prevzel in potrdil pravilnost izpolnitve.

Dejstvo pa je, da smo na javni TV vsi državljani videli, kako je bivši predsednik vlade dr. Miro Cerar, v prisotnosti ministra za infrastrukturo, ministra za gospodarstvo in tedanjega sekretarja za infrastrukturo in sedanjega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna spomladi 2018, tik pred njegovim odstopom svečano odprl multimedijsko maketo in ponosno pokazal javnosti, kakšna bo proga drugega tira Divača – Koper – potem, ko jo bo koncesionar 2TDK d.o.o., ki koncesije še nima, po zaslugi odločne vlade zgradil.

Podjemnik (upnik ART REBEL 9 d.o.o.) je v skladu s 632. čl. OZ izročil maketo kot naročeno izdelano stvar naročniku (dolžniku Direkciji za infrastrukturo). Naročnik je na podlagi 633.čl OZ dolžan pregledati izvršeno delo, brž ko je to po običajnem teku stvari mogoče in o ugotovljenih napakah nemudoma obvestiti podjemnika. Po pregledu in prevzemu opravljenega dela podjemnik ni več odgovoren za napake, ki jih je bilo mogoče opaziti pri običajnem pregledu, razen, če je zanje vedel, pa jih naročniku ni prikazal.

Povedano preprosto, po tem, ko je dolžnik maketo prevzel, ne more več ugovarjati napake v izpolnitvi, če jih ni prerekal ob prevzemu izvršenega dela. Prav zato je verjetnost, da bo dolžnik uspel doseči razveljavitev pogodbe zaradi napak v izpolnitvi, zelo majhna, oziroma po pravni logiki ni mogoče pričakovati zavrnitev izvršilnega predloga zaradi napak v izpolnitvi naročenega dela.

Ni mogoče vedeti, ali minister Jure Leben s svojimi izjavami namerno zavaja javnost, ali pa je toliko neuk, da ne ve, da je razveljavitev pogodbe nekaj drugega kot spor o veljavnosti pogodbe.

Res je le to, da dolžnik še ni plačal pogodbeno določenega zneska upniku, vendar bo verjetno po pravnomočnosti sodne odločbe o tej izvršilni zadevi dolžnik prisiljen plačati glavnico, obresti in stroške. Tako bodo stroški naročila za izdelavo makete Drugega tira celo večji, kot bi bili, če bi dolžnik pravočasno plačal račun za opravljeno delo. Škodo zaradi plačila ničvredne makete bi naročnik lahko odpravil, če bi zoper javne uslužbence in javne funkcionarje, ki so utemeljeno osumljeni zlorabe pooblastil, uveljavil odškodninske zahtevke in izterjal povračilo povzročene škode.

Vlada, ki bi resno skrbela za javni interes, bi vsekakor poskrbela za povrnitev povzročene škode, vendar uresničitev te možnosti ne moremo pričakovati, saj bi pri projektu Drugi tir Divača – Koper vlada morala najprej in prioritetno preprečiti negospodarno trošenje milijonov proračunskega denarja, ki se potem, ko se je to začelo že pred skoraj dvajsetimi leti, nemoteno nadaljuje pod taktirko vseh vlad v tem času in nič ne kaže, da bi se ta trend v času vladanja trenutne vlade Marjana Šarca obrnil.

Gotovo je nemogoče razumeti, da mediji razgaljajo minoren škandal v zvezi z maketo, ne opazijo pa, da 2TDK še vedno nima koncesijske pogodbe, da še vedno ni koncesijske uredbe, da je na vladi sprejet investicijski program, vreden dobrih 800 tisoč evrov, na 316 . straneh, enostavno posmeh stroki in tako dalje do 1.2 milijarde evrov, kjer je menda po javnem mnenju prostor za prek 600 milijonov evrov težko korupcijsko tveganje.

No ja, a vendar velja ljudska modrost: »bolje nekaj kot nič.« Nemara pa bo kljub vsemu razgaljenje zavajanja javnosti, ki si ga dovoli minister Jure Leben začetek konca zapravljanja proračunskega denarja in začetek odgovornega in gospodarnega dela v javno korist.

_________

Opomba

Vsa dejstva, ki jih navaja avtor v tem članku, so dokumentirana z listinami, ki jih je avtor pridobil pri Direkciji za infrastrukturo na podlagi zahteve za posredovanje informacij javnega značaja. Vse citirane listine je možno, v primeru, da bodo bralci izrazili takšno željo, objaviti na blogu.

2 responses

 1. Hja, človek, ki ima pooblastila za podpisovanje, mora imeti vedno pri sebi naslednja teksta
  – obligacijski zakonik
  – stvarnopravni zakonik
  In ju mora z redno frekvenco znova in znova prebirati.
  Obstaja velika verjetnost, da imenovani v zgornjem tekstu tega niso počeli.

%d bloggers like this: