Naklepna slepota bank ali prazen govor viceguvernerke Mejre Festić

Stanko Štrajn

V dolgem intervjuju v Dnevniku sta nam viceguvernerka Mejra Festić, Bine Kordež pa v intervjuju v Delu in v mnogih prispevkih objavljenih v Damijanovem blogu, spregovorila o mnogih aktualnih temah slovenskega gospodarskega dogajanja od osamosvojitve do danes, o katerih je zlasti v zadnjih nekaj mesecih v slovenskih medijih možno zaslediti burno razpravljanje makroekonomistov, politikov, bančnikov, managerjev, ogorčenih predstavnikov civilne družbe, skratka vseh ljudi, ki se ukvarjajo z razmislekom o vprašanju zakaj Slovenija gospodarsko propada, zakaj tonemo v revščino in kdo je kriv, da prebivalci prelepe dežele Slovenije dojemamo svoje življenje vedno bolj kot splet »norosti in bolečine«.

Pozabimo sofistične teorije makroekonomije, ideološko zamegljevanje politikov in sprenevedanje menedžerjev, ki razlagajo, da delajo za javni blagor, ne pa za svoj dobiček in ignorirajmo stroko revizorjev in inšpektorjev, ki vsi po vrsti razlagajo, da ne morejo videti računovodskih dejstev, če jim knjigovodskih podatkov nihče ne razkrije. Uprimo se le na presojo razuma, kolikor ga premoremo in uporabljajmo zgolj klasično aristotelsko logiko pravilnih oblik sklepanja, ki vodi k pravilnim zaključkom, saj se resnica lahko izkaže le v oblikah pravilnega mišljenja. Pravilno mišljenje nima nič skupnega z interesi, ni odvisno od dogem, ni podvrženo iluzijam in ne more biti zmotno, če je rešeno vseh vplivov semnja ničevosti, ki v igrah menjav v mejah veljavnih predpisov omogočajo legalno bogatenje manjšine in siromašenje ogromne večine slovenskih državljanov.

Pretehtajmo tri ključne pojme vseh razprav, o katerih razmišljamo, in sicer:

  • privatizacija,
  • dajanje kreditov
  • jemanje kreditov.

Privatizacija

Po osamosvojitvi in po iz prehodu samoupravljanja v demokracijo je Slovenija odpravila družbeno lastnino kot pravico upravljanja na proizvodnih sredstvih in jo pretvorila v privatno lastnino, to je pravico razpolaganja lastnikov, ki v pogojih kapitalističnega družbenega reda svoj kapital upravljajo tako, da bogatijo, medtem ko vsi, ki kapitala ne premorejo, preživijo le s prodajanjem svojega dela. Če je delo poceni, so dobički kapitala visoki, če je delo drago, pa so dobički majhni. Če kapitala ni, ker so ga lastniki naložili v davčne oaze, ni dela in njegova vrednost strmo pada tako, da možnosti povečevanja dobičkov rastejo. Če bi se ti dobički kot investicije vračale v gospodarstvo, bi morala v tem ciklu rasti tudi vrednost dela, saj bi se naj na trgu zaradi investicij pojavilo zmanjševanje brezposelnosti. Če dobički odtekajo v davčne oaze in še nekaj malega ponikne v nogavice srednjega sloja, ki prihranke ne zaupa več bankam, se ta proces stopnjuje v vedno večjo revščino in vedno večjo gospodarsko recesijo.

V procesih privatizacije se je družbena lastnina preselila pretežno na račune špekulantov, ki so s odkupom certifikatov, z bančnimi krediti, ki jih ni treba vrniti, z izčrpavanjem pridobljenih družb in na podlagi drugih domiselnih načinov, ki jih omogočajo prevzemi podjetij in različni špekulativni in fiktivni posli, prigrabili, kar si že ob začetku ni odrezala država in kar nista dobila paradržavna sklada SOD in KAD. Dober kos pogače je prešel tudi v roke denacionalizacijskih upravičencev, od katerih pa le manjšina ve, kaj s tem premoženjem početi, večina neubogljenih potomcev bivših slovenskih bogatašev pa je tarča špekulantov, ki jim ne zmanjka domišljije, kako koga opetnajstiti in mu pobrati, kar mu je bilo vrnjeno. Denacionaliziranci tako hitro izgubijo, kar so nekoč že izgubili, toda ta druga izguba je dokončna in ne bo še ene denacionalizacije. Kar je dobila država, je prav tako postalo predmet poželenja množice ambicioznih spretnežev, ki s lobiranjem, podkupovanjem, izsiljevanjem dosežejo prodajo po smešnih cenah, medtem ko moralni teologi razmišljajo o poštenju in zaščiti svobode posameznika.

Nedvomno je privatizacija prenesla odločanje o gospodarjenju s kapitalom iz javne v privatno sfero tako, da sedaj o čedalje večjem delu ekonomskih odločitev odločajo interesi novih lastnikov in ne več potreba zagotavljati javno dobrino. Država kot nosilec javnega interesa nima več (ali pa še to kar ima, želi prodati) kapitala, s katerim bi v javno korist gospodarila in zagotavljala ne le dobiček, temveč tudi dostojno življenje svojih državljanov, zaradi česar svojega osnovnega poslanstva preko kapitalskega upravljanja državnega premoženja ne more več in ga tudi ne želi več zagotavljati. Državi ostane le še kreiranje ekonomske politike, ki s svojimi instrumenti lahko in bi morala uravnovesiti osnovna nasprotja med kapitalom in delom. Ne glede na lastnino, mora država, ki je po ustavi pravna in socialna, uravnotežiti dobičke kapitala in vrednost dela tako, da državljani lahko dostojno živijo in da ima kapital primeren dobiček. Država (zakonodajna in izvršna oblast ob podpori sodne oblasti) mora s predpisi zagotoviti gospodarsko okolje, ki ne omogoča oderuštva, ki spodbuja k poštenemu delu, k ustvarjanju nove vrednosti in ki preprečuje špekulacije in zlasti preprečuje kriminal. Predvsem mora država dosledno sankcionirati kršitve predpisov in vsakodnevno preprečevati zlorabe. Dosledno mora država preganjati neupravičeno bogatenje in izterjati vračilo neupravičeno pridobljenega premoženja, zlasti pa mora država preprečiti odliv kapitala iz države, saj gre za vrednost, ki mora služiti gospodarskemu razvoju, ne pa propadanju zakladov v zlatu ali gotovini deponirani na skritih računih davčnih oaz.

Vidimo, da ni toliko pomembno, kdo je lastnik, temveč, da je predvsem pomembno, kako lastnik z lastnino ravna. Ali je to država, ali je to kdo od razvpitih tajkunov, ali je to škofijski ordinariat, ali je to levi, ali desni pidovec ali trgovec z orožjem, nihče nima pravice kapitala uporabljati tako, da le ta ne služi tudi svojemu družbenemu namenu. Nihče nima pravice uporabljati premoženje tako, da sili v bedo večino Slovencev.

Povsem razumljivo in logično je, da ljudje nimamo potrebe ravnati po Kantovem kategoričnem silogizmu in da raje v nasprotju z zapovedmi razuma ravnamo nasprotno, torej tako, kot ne želimo, da bi drugi ravnali proti nam. Ne želim, da bi me kdo okradel, toda ne bom zamudil priložnosti, da bi jaz ne okradel drugih, če se mi ponudi priložnost. To je slovenska pamet, ali norost, na katero prisega večina povprečnih Slovencev. Prav to norost mora država nadzorovati in preprečevati, saj je to nujen pogoj, da gospodarstvo opravlja svojo funkcijo in zagotavlja materialno podstat za dostojno življenje in omogoča uživanje kulturnih pridobitev civilizirane družbe, torej srečno in kreativno življenje večini državljanov ali vsaj možnost takšnega življenja za vse državljane, saj smo prav vsi, od starčkov v domovih za ostarele, do brezdomcev, mladih nezaposlenih doktorjev znanosti, javnih delavcev, kmetov in delavcev vredni dostojnega življenja in imamo pravico terjati, da nam država naše ustavne pravice ne le simbolično deklarira v ustavi, temveč tudi v vsakdanjem življenju omogoči. Ne gre za floskulo o tem, da je država slab upravljavec kapitala, saj pri upravljanju kapitala ravna enako kot vsak drug kapitalist. Ključno je, da država ne opravlja svoje funkcije in v vsakodnevni praksi ne zagotavlja spoštovanja predpisov in ne skrbi, da bi bili predpisi dobri in bi varovali javni interes pred neobrzdano grabežljivostjo kapitalistov. Tudi če bi bil ves kapital privaten ali če bi bilo vse državno, Slovenci ne bi živeli nič bolje in nič slabše, kot živimo sedaj, če bi enako odpovedali vsi nadzorni mehanizmi države, če bi enako kot sedaj imeli izvršno oblast, ki moralizira in razmišlja, namesto da bi vsakodnevno bdela nad doslednim spoštovanjem predpisov.

Nobene sprememb ne moremo pričakovati, če bi enako kot sedaj zakonodajno oblast predstavljal skup plagiatorjev, obsojencev, trgovcev z javnim interesom, skratka intelektualno pokvarjenih politikov, ki so za lastno korist v vsakem trenutku pripravljeni sprejemati predpise v škodo volivcev, ki smo jih v svoji neumnosti izvolili. Tudi ne bi bilo nič bolje, če bi še naprej imeli resignirano sodstvo, ki se mu ne izplača soditi po zakonu, ker še tisto, kar je razsojeno razvrednoti ustavno sodišče, ki se norčuje iz prava. Razprave o privatizaciji so seveda pomembne, saj kažejo na celo vrsto odstopanj od pameti, na katera opozarjata na primer Janez Damijan in Marko Golob, vendar te razprave ne razkrivajo dejstva, da je vprašanje privatizacije drugotnega pomena, ker je prvotnega pomena vprašanje funkcioniranja oblasti, torej vprašanje spoštovanja pravil in vprašanja ali veljavni predpisi uveljavljajo dobro in prav, ne pa dobro in prav za kapital in slabo in krivično za ljudi.

Dajanje kreditov

Viceguvernerka Mejra Festić nam je razkrila, da so uprave in nadzorni sveti bank v obdobju pred in ob nastopu krize kršile določbe zakona o bančništvu. Po njenem mnenju ne gre zgolj za malomarnost ali nestrokovnost, temveč za naklepno kriminalno dejavnost odgovornih struktur upravljanja slovenskih bank. Mejra Festić strogo ugotavlja, da je »Vsaka kršitev nekega zakona ali predpisov naklepna slepota. Naklepna slepota je dejansko vsaka zloraba zakona o bančništvu«. Te kršitve so torej kazniva dejanja, ker so storjena naklepno in sicer kot »naklepna slepota«. Banka Slovenije sedaj prakso »naklepne slepote« preganja in je s kriminalistično policijo podpisala sporazum o sodelovanju tako, da sedaj strokovnjaki Banke Slovenije na čelu z viceguvernerko strokovno podpirajo specializirano kriminalistično policijo, raziskujejo bančni kriminal in množično vlagajo kazenske ovadbe. Koliko ovadb je že vloženih in koliko jih še bo, iz intervjuja viceguvernerke ne izvemo, nedvomno pa gre za veliko število ovadb, ki nalagajo državnemu tožilstvu dolžnost ukrepanja, torej sprožanja predkazenskih in kazenskih postopkov.

Glede na dejstvo, da so tudi banke (kot na primer NKBM) menda vložile vse skupaj preko 100 kazenskih ovadb zaradi različnih zlorab pri bančnem poslovanju, ki je rezultiralo množico slabih kreditov in bančno luknjo, ki smo jo na ravni petih milijard evrov pokrili davkoplačevalci in imetniki podrejenih obveznic, če ne bo ustavno sodišče odločilo drugače, lahko ugotovimo, da ima tožilstvo v delu ovadb za naslednjih deset in več let. Toda tožilstvo ne naseda nekritično ovadbam in ne sprejme preloženega bremena na svojo grbo. Če so informacije naših medijev pravilne, je tožilstvo mirno ocenilo, da ovadbe bank in Banke Slovenije niso dovolj verodostojne, da bi lahko dale dovolj osnove za vodenje predkazenskih in kazenskih postopkov, zaradi česar tožilstvo zahteva, naj ovaditelji svoje ovadbe dopolnijo in argumentirajo, tako da bodo dajale zadosten izkaz utemeljenega suma kaznivih dejan.

Če bi bilo drugače, bi viceguvernerka ne imela potrebe razvijati teorije o krivdi in naklepu na podlagi »naklepne slepote«. Karkoli naklepna slepota že je, tega instituta v slovenskem kazenskem zakonu ne najdemo. Če bo tožilska in sodna praksa sledila teoriji »naklepne slepote« kot obliki naklepnega kaznivega ravnanja, bomo dočakali kazenske sodbe, ki bodo glasile nekako takole:

Obtoženi Bančnik Kriminalec je kriv, da je z naklepno slepoto zlorabil položaj predsednika uprave banke in v škodo banke odobril Tajkunu Slovencu pet milijard evrov (znesek je v posameznem primeru pretiran, a v vsoti ustreza resnici) kredita, čeprav je kot dober strokovnjak vedel, da krši določbe zakona o bančništvu in čeprav je vedel, da Tajkun Slovenec kredita banki ne bo vrnil in s tem povzročil banki škodo, sorazmerno koristi Tajkuna Slovenca v višini petih milijard evrov.

S tem je Bančnik Kriminalec storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 2. odstavku 244 čl. KZ RS in se mu izreče kazen 8 let zapora.

Kakšna je verjetnost, da bo naše tožilstvo in sodstvo v naslednjih 16 letih, kolikor je zastaralni rok za prikazan hipotetični primer, izreklo takšno ali temu podobno sodbo? Odgovor je jasen. Verjetnost je nič, ker je nemogoče, da bi takšno teorijo pravosodje v 16. letih prebavilo, sprejelo in začelo uporabljati. Ali teorija »naklepne slepote« pomeni, da bi bilo smiselno opustiti možno množico odškodninskih zahtevkov, ki se v civilnih pravdnih postopkih obravnavajo, ali bi se lahko obravnavali neposredno po vloženih tožbah pristojnih državnih organov? Mar naj na primer pravobranilstvo prekvalificira možne pravdne postopke v premoženjskih sporih v kazenske postopke in jih prepusti tožilstvu, le-to pa verjetno takih kazenskih postopkov niti ne bi začelo, ker tožilstvo ni dovolj neuko, da bi vlagalo obtožnice in obtožne predloge, za katere ve, da ne bo uspeha. Če bi tožilci sledili teoriji viceguvernerke, bi celo sami ravnali z naklepno slepoto in bi povzročali državi veliko škodo z brezpredmetnim obtoževanjem, ki nima izgledov na uspeh, če tudi bi bilo celo utemeljeno.

Vse lepo in prav, razlaga viceguvernerka Marja Festić, le njen govor je diskretni šarm občosti. Nesmiselno je govoriti o pravnih osebah (banke, Banka Slovenije, država itd..) če istočasno ne definiraš fizičnih oseb, ki te pravne osebe zastopajo in predstavljajo. Banka kot pravna oseba v vsej svoji abstraktnosti deluje le preko ravnanj njenih zastopnikov. Govor viceguvernerke Festić je še vedno zamegljevanje problemov, ker ne govori o dejanskih akterjih dogajanj, čeprav jih daje slutiti. Klinični center nič ne operira in nič ne zdravi. Operirajo tam zaposleni kirurgi in zdravijo tam zaposleni zdravniki. Tudi banka ne počne ničesar, delajo le njeni organi, predsedniki uprav, člani uprav, nadzorni sveti guvernerji in vice guvernerji vsi z znanimi imeni, ki jih viceguvernerka ne omenja. Ona razlaga, da je Banka Slovenije vložila veliko kazenskih ovadb, a tožilstvo ne ukrepa. Seveda ne, saj ni izkazanih dokazov o krivdi določenih fizičnih oseb, ker je kazensko pravno odgovornost (naklep in malomarnost, kadar je dejanje kaznivo že zaradi malomarnosti) zelo težko dokazati. Banka Slovenije z vlaganjem ovadb na temelju »naklepne slepote« ne uporablja pravih pravnih sredstev. Če že ugotavlja malomarnost v poslovanju, bi morala pozvati lastnike bank (v primeru NLB in NKBM, ali Banke Celje je to država Slovenije, ki jo zastopa vlada) naj v pravdnih postopkih tožijo na povrnitev škode osebe, ki so z malomarnostjo škodo povzročile. Civilna odgovornost za škodo je izkazana že, če je odgovorna oseba ravnala neskrbno, nestrokovno (ni ravnala s skrbnostjo dobrega strokovnjaka).

Viceguvernerka izrecno trdi, da so banke zavestno kršile zakon o bančništvu in so opustile skrbno ravnanje. Če je temu tako, bi bilo najmanj malomarnost pri škodnem ravnanju, kjer velja v pravdi celo obrnjeno dokazno breme, nedvomno lahko in enostavno dokazati. Kljub tako jasni definiciji, pa v isti sapi viceguvernerka pove, da se odškodninske tožbe ne splačajo, saj so negotove, drage in še možnosti izterjave dosojenih odškodnin so majhne. Ja, ali za kazenske postopke vse to ne drži? Pa kljub temu kazensko preganjanje ja, vlaganje odškodninskih in povračilnih zahtevkov pa ne. Če je res, da vsega iztoženega ne bi bilo mogoče izterjati, pa je nek del, četudi nemara celo majhen, še vedno dosegljiv. Kordež je tako ob svojo povprečno hiško v velikosti 400 m2 in se bo moral iz nje izseliti, kot je sam povedal v svojem intervjuju z raziskovalnimi novinarji Dela. Že res, da je vrednost te hiše sorazmerno majhna v primerjavi s škodo, ki so jo utrpele banke, ki so kreditirale prevzem Merkurja, a je ta izguba za Kordeža nedvomno vsaj tako boleča, če ne bolj, kot nelagodnosti kazenskega preganjanja, ki ga trpi. Če bo v kazenskem postopku končno oproščen zaradi procesnih napak, ali pa bo pregon zastaral, pa mu kazenski postopek, razen že prestanega zapora, niti ne povzroča hudega trpljenja.

Viceguvernerka Festić tako vzbuja vtis, kot da zelo radikalno preganja slabo prakso, a je v resnici spodbuja, saj je vlaganje brezpredmetnih kazenskih ovadb, namesto uveljavljanja odškodninskih zahtevkov v pravdnih postopkih sporočilo, ki sporoča, da se odgovornim osebam ne bo zgodilo nič posebej hudega. Celo več, če viceguvernerka vse to ve, ali po njeni logiki tudi sama ravna z »naklepno slepoto«, ker noče videti, da kazenski postopki na tak način niso smiselni, pravdne postopke, ki bi bili smiselni, pa zavestno noče uporabiti.

Ne glede na vse, pa se moramo viceguvernerki Mejri Festić zahvaliti, ker je prva javno in jasno povedala, da so uprave, nadzorni sveti in strokovne službe bank ravnali v nasprotju z določbami Zakona o bančništvu in v nasprotju s predpisi, ko so namerno ali malomarno odobravali kredite, za katere so vedeli, ali bi morali vedeti, da ne bodo nikoli vrnjeni. Toda, banke po zakonu o bančništvu in zakonu o Banki Slovenije nadzoruje Banka Slovenije. Ugotovitve viceguvernerke torej povedo še nekaj več. Povedo, da je odpovedal, da ni deloval nadzor, torej da Banka Slovenije ni opravila svoje naloge. Pri vprašanju odgovornosti bivših guvernerjev in njihovih viceguvernerjev in odgovornih vodij strokovnih služb Banke Slovenije viceguvernerka Mejra Festić ni tako radikalna, da bi vse te svoje predhodnike ovadila zaradi naklepne slepote, ker niso videli, da njihovi nadzorovanci množično kršijo veljavne predpise in ne upoštevajo Kodeksa poslovnih finančnih načel, ki ga je opredelil Slovenski inštitut za revizijo, čeprav bi kot dobri strokovnjaki to morali in mogli videti in vedeti. Ne, Banka Slovenije ni ukrepala, ko bi morala in tudi sedaj njenega ukrepanja, razen vlaganja brezpredmetnih ovadb, ki pomenijo le prelaganje odgovornosti za ukrepanje na pravosodje, ni opaziti.

Ali mar sedaj banke ravnajo zakonito in pravilno, ko odirajo komitente s dejansko ničelnimi obrestmi na depozite in oderuškimi obrestmi na kredite? Mar je v skladu z zakonom o bančništvu, da banke odklanjajo finančno spremljanje gospodarstva, ker je lagodneje izkazovati poslovne rezultate na račun državnih obveznic in črpanja poceni denarja iz primarne emisije Evropske banke, kar ima za posledico, da ljudje jemljejo denar iz obtoka in ga nalagajo doma v nogavice in skušajo ohraniti njegovo vrednost z nakupom zlata ali kako drugače izničiti učinke inflacije, ali pa ga pač poženejo po grlu za svoj užitek? To pomeni povečevanje zunanjega dolga in nadaljnje izgubljanje gospodarske in politične suverenosti, kar se kaže predvsem kot povečevanje revščine državljanov Slovenije, ki mirno gleda svoje bančnike in Banko Slovenije, ki preko viceguvernerke razlaga, da se dogaja kriminal zaradi »naklepne slepote«. Banka Slovenije torej dejansko ne opravlja svoje osnovne dolžnosti z nadzorom in ukrepi zagotavljati nemoteno delovanje bančnega sistema.

Govorjenje viceguvernerke Festić je »mnogo hrupa za nič«, saj se bo, če upoštevamo vse kar nam viceguvernerka govori, »naklepna slepota« bank nadaljevala in bodo banke še naprej dajale kredite osebam, ki jim ne bi smele podeliti kreditov in še naprej očitno ne bodo finančno spremljale gospodarstva in tako izpolnile ključnega poslanstva, ki ga imajo pri upravljanju z javnim in zasebnim kapitalom, to je zagotoviti možnost zmanjševanja omejenosti sredstev, kar je smisel gospodarjenja, kot ga je razumel pokojni profesor Bajt. Ne, banke s potuho svojega nadzornika, Banke Slovenije, skrbijo za povečevanje omejenosti sredstev, saj je prav zaradi bančnega ravnanja v Sloveniji premalo kruha za vse in preveč denarja za zelo omejeno skupino, ki jo viceguvernerka označuje za kriminalce, ker so ti ljudje zavestno slepi za predpise, ki jih poznajo, ali bi jih morali poznati.

Kljub radikalnosti naše viceguvernerke se ne bo nič premaknilo na bolje, predpisi ne bodo nič bolj spoštovani, le zdelo se nam bo, da je bolje, ker se ukvarjamo z novimi kazensko pravnimi teorijami o krivdi, medtem ko bodo bančniki še naprej mirno igrali svojo igro in se norčevali iz prava, saj ne bodo odgovorni za svoje ravnanje storjeno z »naklepno slepoto«, Banka Slovenije pa še naprej ne bo opravljala svoje osnovne dolžnosti in bo še naprej skušala naložiti svoje pristojnosti tožilstvu in sodiščem.

Jemanje kreditov

Kam so odtekle milijarde EUR, ki so jih nekateri pridobili iz bančnih kreditov, ki jih banke ne bi smele dati in kreditojemalci ne vzeti, če bi ravnali strokovno in zakonito v skladu z določbami veljavnih predpisov, zlasti z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o finančnem poslovanju in kodeksom poslovno finančnih načel Slovenskega inštituta za revizijo.

Pomemben akter pri jemanju kreditov, Bine Kordež, nam dopoveduje, da so kreditojemalci napačno ocenili gospodarska gibanja in da niso mogli vedeti, da se bodo finančne špekulacije sprevrgle v slabe kredite, ki jih bodo preko državne dokapitalizacije pokrili davkoplačevalci, z odkupom in prodajo terjatev pa zaslužili tuji kapitalski skladi, ki v spregi z Družbo za upravljanje terjatev sedaj veselo na pol zastonj kupujejo slovensko premoženje, nekoč družbeno lastnino, sedaj državno srebrnino, ki se je država zaradi neznanih razlogov mora znebiti. Nemara ima Marko Golob prav, ko razlaga, da država premoženje mora poceni prodati, če želi nekoč ponovno za mnogo dražji denar to premoženje na podlagi ropanja davkoplačevalcev zopet kupiti.

Vrhunski finančniki so po logiki viceguvernerke ravnali vsaj enako naklepno slepo, ko so jemali kredite, kot banke, ki so te kredite dajale. Če so bančniki kršili zakon o bančništvu, so kreditojemalci vsaj z enako slepoto namerno kršili zakon o gospodarskih družbah in zakon o finančnem poslovanju, ker so vedeli ali pa bi morali vedeti, da njihovo najemanje kreditov in izčrpavanje podjetij ne zagotavlja dolgoročne solventnosti in likvidnosti in da teh kreditov ne bodo mogli vrniti. Ti kreditojemalci nam sedaj razlagajo, da je privatizacija nujna, ker je država slab gospodar. Toda kdo je slabši gospodar od lastnika, ki nujno konča v stečaju, ker ne more plačati najetih kreditov, še manj povrniti škode, ki jo je povzročil in vse to kljub temu, da je potisnil v bedo množico delavcev, ki so sedaj brezposelni? Nemara pa je znak dobrega gospodarja kapital, ki ga je ta dobri gospodar uspel preko fiktivnih pogodb prisvojiti in ga skriti v davčnih oazah ali ga naložiti v sklade in holdinge, ki so preko neznanih lastnikov posredno lastniki zdravih ostankov podjetij, ki jih je pred tem učinkovito uničil.

Banke in Banka Slovenije izvajajo po zakonu o plačilnem prometu ves plačilni promet, zlasti promet čezmejnih plačil. Urad za preprečevanje pranja denarja ima vse informacije o transakcijah nad 20.000 EUR, Sova prisluškuje telefonskim razgovorom vseh pomembnih poslovnežev, banke tekoče spremljajo poslovanje svojih večjih kreditojemalk in analizirajo bilančne podatke po zaključnih in periodičnih bilancah uspeha in bilancah stanja, vse to revidirajo revizorske hiše, ki potrjujejo verodostojnost knjigovodskih izkazov. Izključeno je, da ne bi banke vedele, kaj se dogaja pri njihovih kreditodajalcih. Prav tako pa je nemogoče, da strokovne službe Banke Slovenije ne bi vedele, kaj počnejo poslovne banke, ne glede na to, v čigavi lasti so.

Izvršna oblast (vlada) in njeni organi od Finančne uprave, Ajpesa, Statističnega urada, Umarja, ministrstev za gospodarstvo in finance po svojih z zakoni naloženih pristojnostih spremljajo gospodarska gibanja in zato vedo ali bi morali vedeti, kaj se v gospodarstvu dogaja. Ob upoštevanju znanih parametrov gospodarskih gibanj bi izvršna oblast morala pravočasno ukrepati in ustaviti negativna gibanja. Kot smo videli pri tako imenovani aferi Veberkom, je predsednik vlade radikalno zaščitil Telekom pred nezakonitim poseganjem ministrstva za obrambo in vnetega ministra Vebra nagnal iz vlade. Toda, kaj je večja obveza vlade, kot vsakodnevno terjati izvajanje predpisov od vseh državnih uradov? To pomeni terjati, da pristojni organi opravijo njihovo dolžnost in preprečiti, da ti organi ne storijo tistega, za kar niso pristojni, za kar nimajo mandata in za takšno ravnanje niso pooblaščeni. Če bi vlada enako zagnano, kot v primeru afere Veberkom terjala odgovornost vseh odgovornih služb, ki bi morale preprečiti uničevanje slovenskega gospodarstva, pa tega niso storile, potem kreditojemalci ne bi mogli najemati kreditov, pa čeprav bi jih banke rade odobrile, in se takšen obseg bančnih izgub ne bi mogel zgoditi. Toda, tako, kot ni Banka Slovenije nadzorovala bank, tako tudi izvršna oblast ni nadzorovala gospodarskih družb in ni ukrepala ob pojavu sistemsko pomembnih pojavov finančno primitivnega poslovanja.

Sedaj nam Kordež dopoveduje, da je vse skupaj bilo nek splet nepredvidljivih okoliščin, če pa je že kdo kriv, so krive banke, ki so kredite, ki jih ne bi smele odobriti zaradi napačne ocene kreditnih sposobnosti, vseeno malomarno dale. Obratno, banke, ki priznavajo, da takšnih kreditov ne bi smele dati, zvračajo krivdo na kreditojemalce, ker le-ti kreditov ne bi smeli vzeti. Kdo je v tem ljubezenskem razmerju kriv za rojstvo neželenega otroka, to je gospodarske recesije? Ljubimec, ki je ljubico nagovoril k občevanju, ali ljubica, ki je podlegla nagovarjanju in se spustila v odnos, ki ga sedaj drago plačuje? Vneto krivita drug drugega, a kriva sta oba. Oba sta uživala v zlorabah, »naklepnih slepotah« in oba sedaj dosledno prikrivata in meglita prave vzroke, ki so povzročili krizo, v kateri smo. Toda največjo krivdo nosita vlada in Banka Slovenije, ki sta nemoralno ljubezensko razmerje opazovala, vedela, da se ne more izcimiti iz tako primitivnega finančnega poslovanja nič dobrega, a nista ukrepali, nista preprečili vseh oblik ropanja družbenega premoženja, izčrpavanja podjetij in goljufivih špekulacij. Banka Slovenije ni zagotovila spoštovanja zakona o bančništvu v bančnem poslovanju. Vlada je v postopkih kapitalskega prometa sodelovala, privatizirala, preko dokapitalizacije bank pa ponovno drago kupila, kar je prej že poceni prodala, kar nam Bine Kordež lepo pojasni v svojem pisanju na Damijanovem blogu. Vlada zlasti ni zaščitila javnega interesa zagotavljati spoštovanja predpisov, kolikor so dobri in koristni in spreminjanja tistih predpisov, ki so slabi in škodljivi. Vlada in Banka Slovenije sta za svoje ignoriranje svojih dolžnosti nedvomno imela oporo v zakonodajni oblasti, saj ju parlament ni nadzoroval in preverjal njunega izvajanja z zakonom podeljenih pristojnosti.

Sklep

Razmislek pelje k preprostemu zaključku, da je vsa razprava o razlogih slovenske recesije žargon pravšnjosti in ne jezik resnice, ki jemlje za edini kriterij svoje presoje stroko. Vse skupaj je namenjeno prikrivanju pravih vzrokov naših težav, ker nihče od vnetih razpravljavcev in razlagalcev skrivnosti gospodarskega nazadovanja ne govori o finančnem primitivizmu in o popolni ležernosti delovanja nadzornih mehanizmov. Nihče ne imenuje krivcev z imenom, vsi se ukvarjajo le z abstraktnimi pravnimi osebami, ki so prikladni krivec za vse hudo, saj v svoji abstraktni pojavnosti svojih kritikov ne kaznujejo z zamerami in maščevanji, ki jih uporabijo fizične osebe, ko kdo zahteva ugotovitev njihove odgovornosti in ko terja od povzročiteljev gospodarske recesije tudi povračilo povzročene škode.

Dokler ne bo slovenska javnost spregledala tega žargona pravšnjosti, toliko časa se bo javni dolg povečeval, pa čeprav bo ostala država brez premoženja in čeprav bo viceguvernerka vlagala kazenske ovadbe in čeprav bo Kordež šel v stečaj in čeprav bo nekaj grešnih kozlov jedlo ričet v zaporu, ali bele žemlje s toplim mlekom (kot dobri vojak Švejk) v psihiatrični bolnišnici.

Vse skupaj vzbuja avtorju še asociacijo na zgodbo o strašnem rokovnjaču, strahu dežele Kranjske, ki jo ljubko opiše Fran Milčinski. Njegov starejši sin je nekaj nagajal, pa ga je pedagoški oče za kazen imenoval za Straha Kranjske dežele. Nato ga je mlajši sine (to je bil lahko samo Ježek) pocukal za rokav rekoč: »Ati, prosim, tudi jaz bi bil Strahec Kranjske dežele«. Ja, nekako takšne učinke imajo vsi karajoči razlagalci kriminala na Kranjskem, ki ga dejansko nihče ne preganja in se zato vsem pridnim državljanom čedalje bolj zdi, da se splača postati Strahec Kranjske dežele. Seveda pa ne moremo biti vsi rokovnjači, saj mora večina pridno garati, da nekaj rokovnjačev lahko ropa in to celo na legalen način.

%d bloggers like this: