Vikend zapor kot poslovna priložnost

Genialno dober tekst – Dragan Petrovec:

Dr. Rok Sne­žič, fi­nančni ek­s­pert z na­re­ko­vaji in tudi brez njih, je po­skr­bel za vr­hun­sko de­mon­stra­cijo raz­sula re­ha­bi­li­ta­cij­ske pra­kse v za­poru. In­ter­vju z njim, ki so ga opra­vili no­vi­narji Pla­neta TV, je raz­kril po­polno spre­vr­že­nost ideje hu­ma­ni­za­cije iz­vr­še­va­nja ka­zni. Če pre­sko­čimo ko­men­ti­ra­nje iz­jav, da je za­por zanj po­me­nil pri­lo­žnost za sre­ča­nje s šte­vil­nimi in­te­lek­tu­alci in za ustvar­ja­nje te­snih pri­ja­telj­stev ter no­vih po­slov, da je v tem času za NLB opra­vil sve­to­va­nje in zanj za­ra­ču­nal od 150.000 do 250.000 evrov (kar ve­liko pove pred­vsem o NLB), je težko iti mimo na­sle­dnje zgodbe. V za­por je pri­šel s pi­štolo, za ka­tero ima do­vo­lje­nje, po­leg tega ni­kjer ne piše, da je to pre­po­ve­dano. V za­poru ga je go­spa (naj­brž pe­da­go­gi­nja ali psi­ho­lo­gi­nja) lepo pro­sila, naj pri­haja brez pi­štole, ker tudi var­no­stnik tam ni obo­ro­žen. Ker so bili z njim ko­rek­tni, se je od­lo­čil, da jim bo ustre­gel (če­prav mu ne bi bilo treba), in je po­tem pi­štolo pu­ščal doma.

Tu­kaj je pro­stor za dve vr­stici ne­žma­ho­vskih kli­ca­jev in vpra­ša­jev. Je to cir­kus, bur­le­ska, gro­te­ska? Ne, eden od slo­ven­skih za­po­rov. Ta­i­sti za­por se je pred ča­som brez po­mi­šlja­nja od­lo­čil, da ne­kega ob­so­jenca pre­me­sti v strožji re­žim, ker ta ni mo­gel v krat­kem času od­dati urina za test na drogo, pri če­mer sploh ni šlo za od­vi­snika. Me za­nima, kaj bi šele sto­rili z njim, ko bi pri njem na­šli pi­štolo.

Del krivde je na so­dni­kih, ki ni­majo pojma, kam po­ši­ljajo ob­so­jence. To se je z neko manjšo raz­i­skavo po­tr­dilo že pred dvaj­se­timi leti. Drugi del je na pravni fa­kul­teti. Vsaj pol sto­le­tja je, kar lahko po­stane ka­zen­ski so­dnik prav­nik, ki niti od da­leč ni vi­del ne kri­mi­no­lo­gije, so­dne psi­ho­lo­gije, so­dne me­di­cine, vik­ti­mo­lo­gije, so­dne psi­hi­a­trije niti pe­no­lo­gije. Vse to so iz­birni pred­meti, če­mur ne na­spro­tu­jem, a ne za ka­zen­skega so­dnika, za ka­te­rega bi mo­rali biti vsi ti iz­piti ob­ve­zni.

Pre­cej krivde pa ostaja na ti­stih za­po­rih, kjer so iz do­mnevne per­mi­siv­no­sti in hu­ma­no­sti na­re­dili anar­hijo, kjer od­loča tre­nu­tno moč­nejši, kar dr. Sne­žič ne­dvo­mno do­ka­zuje.

Vir: Dragan Petrovec, Dnevnik

%d bloggers like this: