Nevestno delo v 2TDK

Stanko Štrajn

Naročnik, 2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o., je z odločitvijo o oddaji javnega naročila za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper (št. JN – 05/2018 20.6.2019) kot najugodnejšega ponudnika izbral skupino ponudnikov MARKOMARK NIVAL d.o.o., NIVAL INVEST d.o.o. in EKOREL d.o.o. ( v nadaljevanju najugodnejši ponudnik) za ceno 7.962.693,59 EUR. Dražjih ponudb ponudnikov KOLEKTOR CPG d.o.o. in POMGRAD d.d. za ceno 13.469.424,60 EUR in GODINA d.o.o. za ceno 14.348.298,01 EUR naročnik ni obravnaval, saj je po kriteriju najugodnejše ponudbe izbral najcenejšega ponudnika, ki je predložil po ugotovitvah naročnika pravočasno in v celoti razpisnim pogojem ustrezno ponudbo.

Zoper navedeno odločitev bi neizbrana ponudnika verjetno vložila revizijsko zahtevo, saj ponudnik Kolektor CPG v revizijah javnih naročil pri Državni revizijski komisiji, ki ni podvržena sodni preveritvi pravilnosti odločitev v večini primerov vloženih revizij uspe. Toda revizije neizbranemu ponudniku ni bilo potrebno vlagati, ker je naročnik 2TDK d.o.o. sam pred pravnomočnostjo njegove odločitve 3.7.2019 razveljavil svojo odločitev in javno naročilo vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Kaj bo po ponovljenem pregledu in ocenjevanju ponudb odločil naročnik, bomo izvedeli, ko bo ponovna odločitev obelodanjena na elektronskem portalu javnih naročil.

Zakon o javnih naročilih v 6. odstavku 90. čl. omogoča javnim naročnikom po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila pred pravnomočnostjo odločitve razveljaviti odločitev, če je le ta nezakonita.

2TDK d.o.o. v svoji odločbi o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-05/2018 z dne 3.7.2019 navaja, da je naročnik ugotovil, da faza pregleda in ocenjevanja ponudb ni bila ustrezna, zaradi česar je z namenom odpraviti nezakonitost vrnil javno naročilo v fazo pregleda. Zakaj je bilo pregledovanje in ocenjevanje ponudb neustrezno, naročnik v svoji obrazložitvi ne pojasni.

Nezakonitost bi bila podana, če bi bilo javno naročilo oddano ponudniku v nasprotju z določbami ZJN-3, na primer ponudniku, ki ne izpolnjuje zakonskih ali razpisnih pogojev za pridobitev ponudbe. Zakon kot razlog za razveljavitev odločitve o oddaji ponudbe ne navaja neustreznega pregleda in neustrezne ocene naročnika, zaradi česar je obrazložitev razveljavitve pravno nesprejemljiva. Neustreznost pregleda in neustreznost ocene ponudb je lahko izkazana samo kot nestrokovno, malomarno, površno, skratka kot nevestno delo uprave in strokovne komisije za oddajo javnega naročila in zlasti kot nevestno delo Družbe za razvoj investicij, DRI d.o.o., ki kot notranji (in-house) inženir opravlja inženirske storitve za 2TDK d.o.o. Če so 2TDK d.o.o. in njegov inženir DRI d.o.o. ter njune uprave in zaposleni strokovnjaki v strokovnih službah teh dveh družb v 100% lasti države ravnali nevestno, to ni kršitev ZJN-3 in ni razlog za razveljavitev odločitve, pač pa je razlog za preverjanje odgovornosti vseh, ki si v postopku javnega naročanja dovoljujejo svoje delo opravljati malomarno, nestrokovno, skratka neustrezno.

Ni mogoče dvomiti, ali je bilo preverjanje in o ocenjevanje ponudb ustrezno, če naročnik 2TDK d.o.o. sam ugotovi, da je ravnal neustrezno, kot tudi ni mogoče dvomiti, da je zaradi nevestnega dela prišlo do škodnih posledic, ki bodo nastale zaradi neodgovornega ravnanja pri razpolaganju z javnim denarjem.

Prečkanje Glinščice je nujno urediti še pred pričetkom del pri izgradnji najdaljšega predora na drugem tiru železniške proge Divača- Koper, ker bo le tako možen dostop do gradbišča predora po dostopnih poteh, ki jih že gradi Kolektor CPG z njegovim partnerjem Evroasfaltom iz Sarajeva. Še ni dolgo tega, kar je odločna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek intervenirala in preprečila še pred pričetkom del zaradi več kot leto dni dolgega odloga uvedbe v delo na izgradnji dostopnih poti družbi Kolektor CPG uveljaviti dva milijona težak aneks k pogodbi za izgradnjo dostopnih poti, do katerega bi po FIDIC pogojih verjetno bil več ali manj upravičen. Z nekaj občutka za pravo mero lahko domnevamo, da bi Kolektor CPG ustrezno nadoknadil izgubo pri izgradnji dostopnih poti, če bi dobil javno naročilo za prečkanje Glinščice za 5.5 mio evrov višjo ceno, kot jo je ponudil najugodnejši ponudnik. Še dražji ponudnik GODINA d.o.o. je s svojo za 6.4 mio evrov dražjo ponudbo  verjetno nastopil z namenom zagotoviti opravičilo za oddajo naročila za 69 % višjo vrednost cene od najugodnejšega ponudnika.

Vidimo, da je naravnost nujno, da prihaja pri oddaji javnih naročil v Sloveniji do absurdnih zapletov in da nikakor ne pride do pravočasne in gospodarne oddaje naročil, kar je pogoj za gospodarno vodenje pomembnih investicij v infrastrukturo. Pri 2TDK se ponavlja zgodba DARSA in druge cevi karavanškega predora, kjer bo gotovo prišlo do zamude roka za dokončanje del in s tem do verjetnega uveljavljanja škode, ki jo bo zaradi nepravočasne izpolnitve obveznosti po meddržavni pogodbi lahko uveljavljala Avstrija, ki bo svoj del obveznosti pravočasno izpolnila z izgradnjo svoje polovice predora. Ker prečkanje Glinščice ne bo pravočasno omogočeno, ne bo mogoče pravočasno pričeti del na predoru, v posledici česar bo gradnja drugega tir Divača-Koper še daljša in še dražja, kot to predvideva na Vladi RS sprejet investicijski program za katerega je 2TDK d.o.o. plačal kar 800.000EUR, ki predvideva izgradnjo drugega tira Divača –Koper za več kot dvojno ceno, ki jo je prvotno izračunal DRI d.o.o., ko še ni bil notranji inženir države in ko je še imel strokovno in odgovorno delujočo upravo.

Iz razpisnih pogojev predmetnega javnega naročila je razvidno, da naročnik ni omejil vrednosti sprejemljivih ponudb z višino postavke za to naročilo, opredeljeno v Investicijskem programu. Za naročnika 2TDK d.o.o. so torej sprejemljive tudi ponudbe, ki so pomembno višje od zneskov predvidenih v Investicijskem programu, kar pomeni, da 2TDK svojega investicijskega programa ne jemlje resno in ga je pripravljen prekoračiti, saj mirno razglasi za neustrezno oceno ponudbo, ki je pod predvidenim zneskom, določenim v Investicijskem programu. Razveljavitev odločitve o oddaji naročila bi bila nesmiselna, če 2TDK ne bi imel namena odločitev spremeniti in oddati naročilo za 69% višjo ceno in tako oškodovati proračunski denar iz katerega financira svoje podvige, za 5.5 mio evrov. Po tej logiki astronomska višina investicijske vrednosti drugega železniškega tira Divača- Koper gotovo ne bo zadoščala za kritje vseh stroškov tega projekta, temveč bo gotovo nujno v ta projekt vložiti še kakšno milijardo več kot je to predvideno in gotovo bo potrebno še precej zvišati takse DARSU in Luki Koper in zvišati tudi uporabnine, ki jih bodo plačali uporabniki proge za kritje vseh povečanih stroškov vodenja te investicije.

Če nas nevestno ravnanje 2TDK d.o.o., ( kar je 2TDK d.o.o. sam brez sramu javno priznal) in tudi njegovega svetovalnega inženirja DRI d.o.o. ne preseneča, kot nas tudi ni presenetilo razmetavanje javnega denarja, ki smo mu bili priča v aferi MAKETA, pa je presenetljivo, kako pristojna resorna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek nadaljuje prakso svojega predhodnika in prejšnjega predsednika Vlade Mira Cerarja, ki je raje odstopil, kot da bi izpostavil odgovornost akterjev afere MAKETA. Če jemljemo predsednika Vlade g. Marjana Šarca resno, ko je grozil v zvezi z afero MAKETA, da ne bo dopuščal, da bi šla karavana dalje, med tem ko psi lajajo, bi bilo razumnemu človeku normalno pričakovati, da bo odgovorna ministrica Alenka Bratušek terjala odgovornost uprave 2TDK d.o.o. in njegovega svetovalnega inženirja DRI d.o.o. Slednja očitno kot karavana mirno nadaljujeta pot, ki jo je pri MAKETI zastavila Direkcija za infrastrukturo, ki jo še vedno vodi g. Damir Topolko. Vse kaže, da je združba, ki nevestno opravlja svoje delo in razmetava proračunski denar, karavana, ki gre naprej kljub glasnemu laježu strokovne javnosti in kljub lajajočim opozorilom predsednika Vlade.

Vidimo, da je lajanje povsem brezpredmetno in se nič ne bo spremenilo, dokler pristojni organi nadzora ne bodo opravili svojih nalog. Če strokovna javnost opozarja na nedopustnost neodgovornega dela, ki že meji na zlorabe pooblastil pri razpolaganju z javnim denarjem, in če to ni dovolj, da bi pristojni organi nadzora (nadzorni sveti gospodarskih družb, resorna ministrstva, inšpektorji, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, kriminalistična policija) ukrepali, bi za ukrepanje morale zadoščati odločne zahteve predsednika Vlade.

Če celo predsednik Vlade ni sposoben ustaviti karavane zlorab javnega denarja, potem mu na koncu ne bo preostalo drugega kot da ravna po zgledu svojega predhodnika Mira Cerarja in raje prevzame greh na svoj hrbet, kot da bi uveljavil odgovornost podrejenih funkcionarjev, ki zlorabljajo svoje položaje in škodljivo zapravljajo proračunski denar s svojim nevestnim delom, kar vse je celo jasno opredeljeno kot kaznivo dejanje nevestnega dela v službi po 258. čl. Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

One response

  1. Nič presenetljivega. Če pogledamo koga je ministrica postavila za “šefa” 2TDK. Človeka, ki bi moral delati družbo Šrotu in Kordežu, človeka, ki je za odvetniške storitve zapravil več kot 2 mio. EUR (pa ne svojega denarja), da so ga rešili v aferi Laško. Človeka, ki je bil na čelu največjega lastnika Mercatorja pri prodaji Todoriču, človeka, ki je bil na čelu “slovenskih pivovarn” pri prodaji Heinekenu. Človeka, ki izhaja iz okolja kjer je “kraja” vsakodnevna stalnica v njihovem poslu.In sedaj pričakujete, da bo sankcioniral “nevestno delo”, ki je nastalo kot posledica pritiskov “dvornih gradbincev”, ki morajo biti izbrani tako ali drugače. Dobro jutro…

%d bloggers like this: