Kaj je moral Čufer dodatno obljubiti Bruslju

Če ste slučajno prezrli: ker je bil podpredsednik EK Olli Rehn nezadovoljen s programom stabilnosti, ki ga je vlada Bratuškove 9. maja poslala v Bruselj, je od vlade zahteval dodatna pojasnila in zagotovila glede treh ključnih zadev, kjer je bila vlada nejasna v programu stabilnosti in ki jih je hotela izvesti »po domače«. Gre za vprašanje sanacije bančnega sektorja, vprašanje upravljanja podjetij v državni lasti in vprašanje prestrukturiranja podjetij. Minister za finance Uroš Čufer je zato 23. maja moral poslati v Bruselj dodatna pojasnila in zagotovila, da vlada pri teh treh vprašanjih ne bo ravnala »po domače«.

Natančneje, minister Čufer je moral zagotoviti, da bo vlada upoštevala priporočila neodvisnih zunanjih strokovnjakov glede obsega in kakovosti slabih kreditov bank, da bo po potrebi zagotovila  večjo dokapitalizacijo bank in po sanaciji bank prodala državne deleže v njih. Zagotoviti je tudi moral, da bo vlada sledila smernicam glede učinkovitega upravljanja podjetij in privatizacije in da bo to počela v okviru SDH ter da bo pri razdolževanju in prestrukturiranju prezadolženih podjetij vlada sledila predpisom EU glede državne pomoči in da to ne bo vplivalo na cilje proračunske konsolidacije. Z drugimi besedami, vlada se je mora odpovedati norim idejam, da bi hkrati z bančno sanacijo prezadolžena podjetja reševali z državno pomočjo (prek državnih poroštev). Torej da bi reševali nasedle lastnike namesto podjetij, in to z državno pomočjo.

V tej luči tudi morate brati tekst priporočil EK. In sicer, predvsem v točkah:

  • Izvede naj ustrezne ukrepe, ob pomoči evropskih partnerjev, za najem neodvisnega zunanjega svetovalca do junija 2013, ki bo opravil pregled kakovosti aktive bank v celotnem sistemu (4),
  • Vsi ukrepi, vključno z objektivnimi ocenami kapitalskih potreb, prenosom aktive na Družbo za upravljanje terjatev bank, programom za zavarovanje premoženja in operativno izvedbo ukrepov prestrukturiranja, bi se morali izvesti ob polnem spoštovanju pravil o državni pomoči, če je ta vključena (4),
  • V okviru načrtovane strategije vlade, ki naj bi bila končana do septembra 2013, naj v skladu z ekonomskimi merili razvrsti sredstva države v ključna in neključna z namenom odprodaje neključnih sredstev. Zagotovi naj, da bo Slovenski državni holding (SDH) pravočasno popolnoma operacionalen ter prenese lastništvo in upravljanje vseh deležev na SDH, pri tem pa po možnosti izključi tiste, ki so na seznamu za takojšnjo privatizacijo. Zagotovi naj profesionalno upravljanje SDH od samega začetka, pri tem naj po možnosti vključi mednarodne strokovnjake, in jasno opredeljeno neodvisno (arm’s length) razmerje z vpletenimi podjetji (8),
  • Uvede naj obvezen in javno dostopen register imenovanj v upravne odbore in nadzorne svete podjetij v državni lasti z zahtevami po razkritju interesov (8),
  • Opredeli naj in začne delo pri odpravi vseh obstoječih pravnih in upravnih ovir za vzdržno prestrukturiranje prezadolženih/premalo kapitaliziranih podjetij, ki so kljub temu sposobna uspešnega poslovanja, s pomočjo tržno usmerjenih rešitev. V tem okviru naj izvede ukrepe za zagotovitev zadostne delitve bremen v zasebnem sektorju, da bo povečala zasebne naložbe, vključno s tujimi neposrednimi naložbami, in v procesu prestrukturiranja dosegla večjo učinkovitost v podjetjih v težavah (9).
%d bloggers like this: